Časopis KOM

Výzkumné články

Erozní koroze pasivovatelných kovů působením pevných částic

Novák P. a spol.
1992, 36 (4), 61–63

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Erozní koroze pasivovatelných kovů působením pevných částic. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (4), 61–63.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Erozní koroze pasivovatelných kovů působením pevných částic. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 4, p. 61–63.

Předpověď korozní složky erozní koroze je možná na základě znalosti rychlosti poškozování pasívní vrstvy a časového průběhu pasívní proudové hustoty v daném korozním systému kov-prostředí bez působení pevných částic. Pro použití pasivovatelných kovů, s technicky přijatelnou rychlostí koroze 0,1 mm a-1, lze obecně připustit jen malé rychlosti poškozování povrchu, řádově 10-4 s-1. Experimentální výsledky byly získákny na rotační válcové elektrodě za potenciostatických podmínek s korozivzdornou ocelí FeCr13 v 5%ní H2SO4 a částicemi Al2O3, SiO2, Sic (< 100 um) a následným kvantitativním hodnocením obrazu erodovaného povrchu.
Výzkumné články

Erozní koroze při výrobě expandovaného grafitu

Novák P. a spol.
1992, 36 (4), 67–69

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Erozní koroze při výrobě expandovaného grafitu. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (4), 67–69.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Erozní koroze při výrobě expandovaného grafitu. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 4, p. 67–69.

Byl sledován případ erozní koroze, kdy mechanická složka erozně korozního napadení je vyvolána elektricky vodivými částicemi (grafitem).
Výzkumné články

Vliv obsahu železa v koncentrované kyselině sírové na pasivitu oceli FeCr18Ni10Ti

Novák P. a spol.
1992, 36 (4), 57–60

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Vliv obsahu železa v koncentrované kyselině sírové na pasivitu oceli FeCr18Ni10Ti. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (4), 57–60.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Vliv obsahu železa v koncentrované kyselině sírové na pasivitu oceli FeCr18Ni10Ti. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 4, p. 57–60.

Stabilita pasívní síranové vrstvy při proudění kyseliny je podmíněna vznikem sloučenin trojmocného železa, které jsou v koncentrované kyselině o dva řády méně rozpustné než sloučeniny dvojmocného železa. Při samovolném korozním potenciálu vznikají sloučeniny Fe 2+, zatímco při anodické polarizaci nad 0,85 V vznikají ionty Fe 3+. To je důvod, proč nepotřebují chladicí systémy s anodickoku ochranou žádná významnější omezení rychlosti proudění kyseliny a nedochází u nich, na rozdíl od systémů bez anodické ochrany, k erozní korozi. Efektivní anodickou ochranou ocelí typu FeCr18Ni10Ti v proudící 98,5 %ní kyselině při 100°C je možné uskutečnit pouze v části pasívní oblasti z intervalu 0,85 až 1,3 V s optimálním ochranným potenciálem kolem 1,0 V. Podmínkou ovšem je, aby obsah železa v kyselině byl vyšší než 7 ppm, což za daných podmínek odpovídá rozpustnosti síranu želežitého.
Výzkumné články

Vliv velikosti a koncentrace částic na erozní korozi pasivovatelných kovů

Novák P. a spol.
1992, 36 (4), 64–67

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Vliv velikosti a koncentrace částic na erozní korozi pasivovatelných kovů. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (4), 64–67.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Vliv velikosti a koncentrace částic na erozní korozi pasivovatelných kovů. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 4, p. 64–67.

Velikost a koncentrace částic má vedle jejich tvaru a hmotnosti rozhodující vliv na míru poškození kovového povrchu při styku s proudící suspenzí, jejíž kapalná složka má pasivační účinky. Koncentrace částic v suspenzi lineárně zvyšuje korozi pasivovatelného kovu. Relativní erozní účinek částice je lineárně závislý na jejím objemu a měrné hmotnosti. Poměr mechanické a korozní složky erozní koroze vzrůstá lineárně s velikostí částice, a je nezávislý na koncentraci abraziva v suspenzi. Experimentální výsledky byly získány na rotační válcové elektrodě za potenciostatických podmínek s korozivzdornou ocelí FeCr13 v 5%ní H2SO4 a částicemi Al2O3, SiO2, SiC (<100 um).