Časopis KOM

Výzkumné články

Stabilní epoxidové pryskyřice z netradičních obnovitelných zdrojů-ekologicky a ekonomicky přijatelné řešení
Zahradník L. a spol.
2005, 49 (4), 87–89

Citace (ACS): Zahradník, L.; et al. Stabilní epoxidové pryskyřice z netradičních obnovitelných zdrojů-ekologicky a ekonomicky přijatelné řešení. Koroze a ochrana materiálů 2005, 49 (4), 87–89.

Citace (ISO): Zahradník, L.; et al. Stabilní epoxidové pryskyřice z netradičních obnovitelných zdrojů-ekologicky a ekonomicky přijatelné řešení. Koroze a ochrana materiálů 2005, vol. 49, no. 4, p. 87–89.

Výzkum a vývoj ekonomicky a ekologicky přijatelných látek jako alternativy k syntetickým polymerům je odezvou na stále stoupající zatížení životního prostøedí biologicky neodbouratelnými nebo těžko odbouratelnými produkty, např. petrochemického původu. V oboru plastických a nátìrových hmot se na zatížení životního prostředí podílí epoxidové pryskyřice, jejichž výroba je založena z 65 % na bázi dianu (2,2-bishydroxyfenylpropanu), z nìhož se adicí epichlorhydrinu a následující hydrogenací připravují aromatické a cykloaromatické epoxidové pryskyøice. Jednoduchost technologie a nízká cena jsou výhodou, mezi převažující nevýhody lze počítat použití vyčerpatelných neobnovitelných petrochemických surovinových zdrojů a zejména pak závadnost produktů jejich rozkladu. Z tìchto dùvodù jsou pro výrobu zvažovány jiné typy výchozích surovin, jejichž použitím bude nebezpečí tvorby nevhodných látek při rozkladu omezeno či eliminováno.
Anorganické pigmenty jejich význam a hodnocení kvality
Zahradník L., Týnová E.
2005, 49 (4), 83–86

Citace (ACS): Zahradník, L.; Týnová, E. Anorganické pigmenty jejich význam a hodnocení kvality. Koroze a ochrana materiálů 2005, 49 (4), 83–86.

Citace (ISO): Zahradník, L.; Týnová, E. Anorganické pigmenty jejich význam a hodnocení kvality. Koroze a ochrana materiálů 2005, vol. 49, no. 4, p. 83–86.

Výzkum a vývoj ekonomicky a ekologicky přijatelných látek jako alternativy k syntetickým polymerům je odezvou na stále stoupající zatížení životního prostředí biologicky neodbouratelnými nebo těžko odbouratelnými produkty, např. petrochemického původu. V oboru plastických a nátěrových hmot se na zatížení životního prostředí podílí epoxidové pryskyřice, jejichž výroba je založena z 65 % na bázi dianu (2,2-bishydroxyfenylpropanu), z něhož se adicí epichlorhydrinu a následující hydrogenací připravují aromatické a cykloaromatické epoxidové pryskyřice. Jednoduchost technologie a nízká cena jsou výhodou, mezi převažující nevýhody lze počítat použití vyčerpatelných neobnovitelných petrochemických surovinových zdrojů a zejména pak závadnost produktů jejich rozkladu. Z těchto důvodů jsou pro výrobu zvažovány jiné typy výchozích surovin, jejichž použitím bude nebezpečí tvorby nevhodných látek při rozkladu omezeno či eliminováno.

Diskuzní fórum

Budiž světlo
Mindoš L.
2005, 49 (4)
Druhy koroze kovů
Novák P.
2005, 49 (4), 75–82

Citace (ACS): Novák, P. Druhy koroze kovů. Koroze a ochrana materiálů 2005, 49 (4), 75–82.

Citace (ISO): Novák, P. Druhy koroze kovů. Koroze a ochrana materiálů 2005, vol. 49, no. 4, p. 75–82.

Logické třídění koroze na různé druhy by mělo být vázáno na příčiny poškození a mechanizmus jeho vzniku tak, aby mohl být určen vhodný způsob protikorozní ochrany. Příspěvek se zabývá možnými hledisky třídění na jednotlivé druhy koroze podle mechanizmu, příčiny, místa vzniku, vzhledu, podmínek vzniku a rozsahu poškození. Příspěvek doporučuje používat osvědčené dìlení koroze kovů v elektrolytech na plošnou korozi a osm druhù nerovnoměrné koroze (koroze pùsobením galvanických makroèlánkù, štìrbinová, bodová, mezikrystalová, selektivní, erozní, prostředím vyvolané praskání a poškození vodíkem). Toto dělení, které je vázáno na specifické mechanizmy, pokrývá většinu technicky významných projevů koroze kovů v elektrolytech.