Časopis KOM

Výzkumné články

Bezpečnost a životnost zařízení klasické a jaderné energetiky-část I
Bystrianský J.
2006, 50 (2), 27–34

Citace (ACS): Bystrianský, J. Bezpečnost a životnost zařízení klasické a jaderné energetiky-část I. Koroze a ochrana materiálů 2006, 50 (2), 27–34.

Citace (ISO): Bystrianský, J. Bezpečnost a životnost zařízení klasické a jaderné energetiky-část I. Koroze a ochrana materiálů 2006, vol. 50, no. 2, p. 27–34.

Většina zařízení klasických i jaderných elektráren pracuje v podmínkách, kdy porucha jejich integrity znamená vedle ekonomických ztrát zejména značná bezpečnostní popř. i ekologická rizika. Poznání příčin a mechanismů poškozování je proto nutné pro návrh nápravných akcí a klíčové pro stanovení nominální životnosti opravených/nových komponent a pro odhad zbytkové životnosti právě provozovaných elektráren.

Vplyv nitrooxidácie vo fluidnom prostredí na koróznu odolnosť nízkouhlíkových hlbokotažných plechov
Kuníkova T., a spol.
2006, 50 (2), 35–40

Citace (ACS): Kuníkova, T.; , .; et al. Vplyv nitrooxidácie vo fluidnom prostredí na koróznu odolnosť nízkouhlíkových hlbokotažných plechov. Koroze a ochrana materiálů 2006, 50 (2), 35–40.

Citace (ISO): Kuníkova, T.; , .; et al. Vplyv nitrooxidácie vo fluidnom prostredí na koróznu odolnosť nízkouhlíkových hlbokotažných plechov. Koroze a ochrana materiálů 2006, vol. 50, no. 2, p. 35–40.

Príspevok sa zaoberá hodnotením koróznej odolnosti tenkých plechov z nízkouhlíkovej hlbokoťažnej ocele, upravených roznymi režimami nitridácie s následnou oxidáciou vo fluidnom prostredí. Korózna odolnosť plechov bola hodnotená skúškou v kondenzačnej komore a skúškou v soľnej hmle. Skúšky boli doplnené analýzou fázového zloženia plechov pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy a metalografickou analýzou. Výsledky ukázali, že nitrooxidácia nízkouhlíkových oceľových plechov významne zlepšuje ich koróznu odolnosť v podmienkach vysokej relatívnej vlhkosti a kondenzácie vody. Toto zlepšenie v porovnaní s východiskovým stavom ocele bolo v závislosti od režimu spracovania až 8násobné. Plechy skúšané v prostredí soľnej hmly boli napadnuté jamkovou koróziou už po krátkej časovej expozícii, a preto bola ich korózna odolnosť klasifikovaná ako nedostatočná. Ukázalo sa, že príčinou nízkej koróznej odolnosti bolo lokálne porušovanie povrchovej oxidickej vrstvy a vrstvy epsilon-fázy, čo následne sposobilo rozšírenie koróznych jamiek do zloženej zóny. Za príčinu zhoršenej koróznej odolnosti sa považovala aj hrúbka vytvorenej oxidickej vrstvy, nedostatočná pre dané prostredie.