KURZY | Korozní inženýr 2023-2024

Základní informace

Dvousemestrální kurz přináší účastníkům aktuální vzdělání v oboru koroze a protikorozní ochrany. Jednotlivé půldenní sekce pokrývají základy anorganické chemie a korozních procesů, typy korozního napadení, vlastnosti jednotlivých konstrukčních materiálů, postupy protikorozní ochrany a specifika klíčových prostředí a oborů činnosti. Velký důraz je kladen na aplikační část kurzu, kde se posluchači seznámí s žárovými, galvanickými a organickými povlaky, katodickou ochranou, korozí v energetice, petrochemii, v betonu, v půdě ad.

Teoretická část kurzu je personálně zajištěna akademickými pracovníky (VŠCHT). Aplikační sekce jsou přednostně vyučovány odborníky z praxe s mnohaletými zkušenostmi (SVÚOM, SVÚM, Pragochema, AČSZ, JEKU, NALCO Champion aj.)

Z celkových 120 hodin tvoří 104 hodin přednášky a 16 hodin praktická část. Kurz probíhá celý den vždy ve čtvrtek přibližně jednou za tři týdny od září 2023 do května 2024. Denní rozsah kurzu je od 9:00 do 17:00 hodin. Teoretická část probíhá v Technoparku Kralupy a praktická část v laboratořích Technoparku a SVÚOM s.r.o.

Po absolvování kurzu je možné získat certifikaci Korozní inženýr v rámci Std-401 APC. Další informace naleznete na https://www.apccz.com/certifikacni-programy/#std-401.

Tato certifikace je nově požadována některými státními institucemi pro účast ve veřejných zakázkách, např.: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic (SŽDC).

Kurz Korozní inženýr je certifikovaný European Federation of Corrosion (EFC)

Cena kurzu: 36 000 Kč bez DPH
Cena za zkoušku a certifikaci: 12 000 Kč bez DPH (nelze hradit přes AKI)

Finanční náklady kurzu je možné pokrýt z fondu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců Evropské unie.

Nabízíme množstevní slevu (2 a více účastníků) 10 %. Pro členy AKI nabízíme slevu kurzovného ve výši 1 000 Kč. 
Jak se stát členem naleznete zde.

Stornopodmínky – do 7 dnů před zahájením kurzu 0%, v průběhu kurzu – 100% ceny již proběhlých hodin, 20% ceny zbývajících hodin.

 

Termín zahájení nového běhu kurzu: 21. září 2023

Registrační formulář
The Captcha image
Organizační struktura

Organizační záležitosti, informace   

Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D., kurzy@aki-koroze.cz, anna.knaislova@vscht.cz, +420 605 765 560

Program a struktura

Ing. Václav Šefl, Ph.D., vaclav.sefl@vscht.cz, +420 220 446 136

Lektoři Ing. Petr Szelag
  Ing. Ladislav Obr, CSc.
  Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.
  Ing. František Vácha, M.Sc. A.
  Ing. Bohumil Kučera
  Ing. Hana Geiplová
  Ing. Martin Vosecký, Ph.D.
  Doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
  Prof. Ing. Pavel Novák, CSc.
  Doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.
  Doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.
  Doc. Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
  Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
  Doc. Ing. Jan Macák, CSc.
  Doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.
  Doc. Ing. David Veselý, Ph.D.
  Doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D.
  Ing. Václav Šefl, Ph.D.
  Ing. Vítězslav Knotek, Ph.D.
Sylabus kurzu
  Název okruhu Část 1 Část 2 Datum
1 Základy anorganické chemie a fyzikální metalurgie Anorganická chemie a teoretické základy
Atom, molekula, struktura jednoduchých anorganických sloučenin. Oxidační stupeň, příklady jednoduchých chemických rovnic (důraz na interakci kovů s prostředím). Komplexní sloučeniny kovů.
Kateřina Rubešová (VŠCHT)
Nauka o kovech
Základní vlastnosti a struktura kovů. Krystalografické vady. Mechanické a fyzikální vlastnosti kovů (deformace). Typy mechanického poškození kovů.  Základní rozdělení kovových materiálů železné, neželezné; oceli/litiny atp. Fázové diagramy (Fe-Fe3C, dural, pájka, atd.). Zpracování kovů (lití, tváření, kalení, vytvrzování, svařování, atd.).
Pavel Novák (VŠCHT-106)
21.9.2023
2 Základy koroze kovů I Základy korozních procesů
Základní termodynamika (diagramy potenciál – pH). Základy elektrochemie (elektrolyt, elektrodové reakce, přepětí, anoda, katoda, polarizační křivky, rovnovážný a smíšený potenciál). Druhy korozního napadení. Elektrochemické chování kovů (pasivita, aktivita, imunita, transpasivita). Vliv parametrů prostředí.
Pavel Novák (VŠCHT-148)
Hodnocení korozního napadení a korozní zkušebnictví
Vizuální hodnocení – korozní produkty, vady povlaků. Hloubka a morfologie napadení. Mechanické zkoušky. Nedestruktivní techniky – ultrazvukové, magnetické a rentgenové metody. Aplikace. Normy.
Václav Šefl (VŠCHT)
Přístupy k hodnocení korozní odolnosti a životnosti. Expoziční, urychlené a ostatní laboratorní zkoušky. Zkouška v solné mlze, cyklické zkoušky, kondenzační zkoušky, degradace UV zářením. Elektrochemické metody. Kombinace s mechanickými zkouškami. Normy.
Tomáš Prošek (VŠCHT)
26.10.2023
3 Základy koroze kovů II Koroze ocelí
Uhlíková ocel, nízkolegované oceli, žárupevné oceli, korozivzdorné oceli (třídy, výběr). Rozdělení, struktura, mechanické vlastnosti, konstrukční vlastnosti, zpracování, použití, korozní chování v běžných prostředích, typy korozního poškození, metody protikorozní ochrany.
Jan Stoulil (VŠCHT)

Koroze neželezných kovů a slitin
Slitiny hliníku, mědi, niklu, titanu, zinku a hořčíku.  Struktura, mechanické vlastnosti, konstrukční vlastnosti, zpracování, použití, korozní chování v běžných prostředích, typy korozního poškození, metody protikorozní ochrany. Galvanická koroze a kombinace materiálů.
Jan Stoulil (VŠCHT)

9.11.2023
4 Povrchové úpravy  a žárové povlaky I Předúpravy povrchu, pasivace a konverzní povlaky
Mechanické a chemické předúpravy povrchu. Otryskávání, hydrofinišování, omílání. Odmašťování, odmaštění elektrolytické a ultrazvukové, mezioperační ochrana povrchů, atypické způsoby čištění povrchů, obtížně odmastitelné látky. Moření, mořící inhibitory a tenzidy, sdružené operace, moření v alkáliích a hydridu. Význam oplachování. Konverzní úpravy, fosfátování, chromátování, bezchromanové pasivace, anodická oxidace, stabilizace rzi, utěsňování konverzních úprav, organosilany. Atypické metody předúpravy, (vysoký tlak vody, tuhý CO2, laser, plazma apod.). Legislativa, normy. Údržba lázní a ekologické aspekty..
Petr Szelag (Pragochema)
Předběžné úpravy povrchu před běžnými technologiemi PU. Možnosti galvanotechniky 
Technologické postupy chemických předúprav před galvanickým pokovování, práškovým pakováním, katafoletickým lakováním, žárovým zinkováním, vakuovými procesy PVD, CVD, mikrolamelovými povlaky, smaltováním. Možnosti galvanotechniky,jednovrstvé povlaky, povlakové systémy, slitinové povlaky, amorfní kovy, kompozitní povlaky, duplexní povlaky, galvanoplastika, pokovení plastů a nekovů.
Petr Szelag (Pragochema)
23.11.2023
5 Povrchové úpravy  a žárové povlaky II

Žárové povlaky a nástřiky
Vsázkové a kontinuální nanášení povlaků. Termický nástřik. Postup žárového zinkování, vliv procesních parametrů, vady – přejímka výrobků. Vlastnosti povlaků a metody hodnocení, korozní odolnost povlaků v různých podmínkách aplikace. Slitinové zinkové povlaky ZnAl a ZnAlMg a jejich použití. Technologie jednotlivých procesů a jejich vliv na výsledný povlak. Dodatečné povrchové úpravy navazující na žárové povlaky. Normy.
Kateřina Kreislová (SVÚOM)

Korozní odolnost galvanických povlaků a alternativní povlaky
Mechanismy degradace katodických povlaků, dvojvrstvé a trojvrstvé povlaky niklu. Mikrodiskontinuální povlaky chromu. Mechanizmus degradace anodických povlaků. Přehled alternativních technologií povlakování kovy a jejich výhody a nevýhody: žárovézinkování, metalizace, mechanické zinkování, sherardizace, PVD, IVD, CVD  mikrolamelové povlaky typu Dacromet, zinksilikáty a laky plněné Zn.
Petr Szelag (Pragochema)
7.12.2023
6 Galvanické povlaky

Galvanické povlaky  I
Popis mechanismu vylučování kovů a jejich slitin a aplikace do provozní praxe.  Technologické požadavky. Předúprava povrchu, bezproudové galvanické procesy (chemické niklování). Proudové galvanické procesy (mědění, niklování).
Ladislav Obr (ČSPÚ)

 

Galvanické povlaky II
Proudové galvanické procesy ( chromování). Tamponový pokov. Základy analytické kontroly galvanických lázní.  Ochrana povlaků a možné příčiny vad a jejich eliminace. Normy. Závěsová technika. Ekologické aspekty, odpadní vody a jejich likvidace.
Ladislav Obr (ČSPÚ)
11.1.2024
7 Organické povlaky Organické povlaky
Návaznost na předúpravu povrchu. Složení nátěrových hmot. Typy polymerů a polymerních pojiv, jejich vlastnosti. Degradace polymerů. Způsob aplikace. Vlastnosti nátěrových systémů. Mechanismy a hodnocení degradace. Normy. 
David Veselý (Univerzita Pardubice)
Aplikace a inspekce organických povlaků
Technologický postup pro aplikaci nátěrových povlaků – specifikace požadavků. Metody aplikace, klimatické podmínky aplikace. Kvalitativní požadavky a jejich měření. Problémy vzniklé při aplikaci. Destruktivní a nedestruktivní zkoušky. Protokoly z inspekce, kvalifikace inspektorů.
Hana Geiplová (SVÚOM)
29.2.2024
8 Katodická ochrana, Praktické apekty katodické ochrany a koroze bludnými proudy Katodická ochrana
Princip katodické ochrany. Ochrana obětovanými anodami a vnějším zdrojem proudu kombinace s jinými typy ochran. Kritéria ochrany, kontrola stavu. Prvky systému katodické ochrany (anody, referenční elektrody, zdroje). Aplikace – úložná zařízení, beton, mořská voda. Princip a příklady použití anodické ochrany. Princip koroze bludnými proudy a ochrany.
Pavel Novák (VŠCHT-148)
Praktické aspekty katodické ochrany a koroze bludnými proudy
Projektování, realizace a řízení katodické ochrany a ochrany před bludnými proudy. Praktické příklady. Metody měření, prevence, ochrana. Normy.
Bohumil Kučera (JEKU)
8.2.2024
9 Protikorozní ochrana úpravou prostředí a volbou materiálu, ekonomie protikorozní ochrany Protikorozní ochrana úpravou prostředí
Koroze ve vodných prostředích (faktory, složení vody, korozní produkty). Destimulace, inhibice. Používané chemikálie. Vypařovací inhibitory. Aplikovaná inhibice v energetice a teplárenství. Fyzikální parametry.
Jan Macák (VŠCHT)
Protikorozní ochrana volbou materiálu a ekonomie protikorozní ochrany
Informační zdroje – knihy, časopisy, ad., elektronické nosiče.
Konstrukční úpravy – korozní problémy spojené s nevhodnou konstrukcí zařízení, přístup, praktické příklady (koroze pod izolací, štěrbinová koroze, galvanická koroze ad.).
Volba optimálního materiálového řešení s ohledem na koncept celkových nákladů spojených s vlastnictvím (TCOO) a nákladů životního cyklu (LCA).
Václav Šefl (VŠCHT)
22.2.2024
10 Atmosférická koroze, Koroze ve specifických prostředích

 

 

Atmosférická koroze
Specifika koroze pod tenkým elektrolytem. Vliv základních klimatických parametrů - vlhkost, doba ovlhčení a srážky, teplota, oslunění, plynné znečišťující látky, depozice pevných částic a aerosolů. Vliv korozních produktů. Korozní odolnost konstrukčních materiálů, mechanismy napadení. Metody ochrany proti korozi. Měření korozní agresivity, korozní mapy, venkovní expoziční zkoušky, normy.
Tomáš Prošek (VŠCHT)

Koroze ve specifických prostředích
Koroze v betonu – vlastnosti betonu, příčiny a důsledky koroze klasické a předpjaté výztuže, možnosti inspekce a monitoringu, protikorozní ochrana, normy.
Koroze v půdách – úložná zařízení, požadavky na korozní odolnost, hodnocení korozní agresivity půd, protikorozní ochrana.
Koroze v lidském těle – specifikace agresivity prostředí, negativní důsledky korozních dějů, interakce materiál prostředí.
Koroze v automobilovém průmyslu – požadavky na korozní odolnost automobilových dílů a karosérií, postupy hodnocení korozní odolnosti, případové studie. Koroze v leteckém průmyslu – používané materiály a technologie.
Milan Kouřil (VŠCHT)
Jaroslav Fojt (VŠCHT)
Tomáš Prošek (VŠCHT)

14.3.2024
11 Klasická a jaderná energetika, Koroze v chemickém a petrochemickém průmyslu

Koroze v chemickém a petrochemickém průmyslu
Korozivita ropy a její kontaminanty. Koroze při skladování ropy. Nízkoteplotní (koroze ve vodném prostředí, korozní praskání aj.) a vysokoteplotní (koroze naftenickými kyselinami, sulfidace aj.) mechanismy koroze při zpracování ropy a přístupy k její prevenci.
Martin Vosecký (NALCO Water)

 

Klasická a jaderná energetika
Zátěžové a poškozující děje konstrukčních materiálů v zařízeních energetického průmyslu. Mechanismus specifických poškození kovů stimulovaných prostředím, v energetických provozech. Koroze v netypických prostředích a minoritních zdrojích energie.  Specifické typy poškození kovů v zařízeních jaderné energetiky.
Jaroslav Bystrianský (VŠCHT)

 

4.4.2024
12 Korozní monitoring, Analýza rizik

Korozní monitoring
Metody – fyzikální, elektrochemické. Dostupná řešení, citlivost. Aplikace – chemický průmysl, průmysl ropy a plynu, kulturní památky, elektronika, transport. Vzorkování prostředí a korelace s korozními daty. Normy.
Milan Kouřil (VŠCHT)

Analýza rizik / Risk-Based Assessment (RBI)
Proces identifikace a vyhodnocování rizik plynoucích z provozu daného zařízení, jeho poměrné zařazování (ranking). Definice a prioritizace činnosti zaměřených na jeho eliminaci či zmírnění. Diskuze kolem metodiky ALARP (As Low As Reasonably Practicable) a vyplývající zodpovědnosti jednotlivých pracovníků a vedoucích. Rozbor několika poučných havárií.
František Vácha

18.4.2024
13 Praktická cvičení - Povrchové úpravy  1) Měření tloušťky povlaku (magneticko-indukční metoda, vířivé proudy)
2) Kvalitativní mřížkový test vs. kvantitativní pull-off test
3) Hodnocení vzorků nátěrů po urychlených zkouškách (puchýře porovnání s etalonem, podkorodování od vrypu, ... )
4) Kapkový test eloxovaného hliníku roztokem CuSO4, utěsněný vs. neutěsněný
5) Stanovení tloušťky zinkového povlaku na výbrusu vs. hmotnostní změna po omoření v inhibované HCl
15.5.2024
14 Praktická cvičení - Laboratorní korozní metodiky 

1) Bodová koroze – test FeCr18Ni10 v FeCl3 (hmotnostní úbytek, hustota a hloubka důlků)
2) Objemová metoda stanovení korozní rychlosti – Al v roztoku NaOH (hmotnostní úbytek vs. objem vodíku)
3) Stanovení korozní rychlosti metodou polarizačního odporu – Ti v prostředí bez a s fluoridy
4) Vliv inhibitorů koroze na korozní rychlost – uhlíková ocel v kyselině sírové (+thiomočovina)
5) Kontrola složení použitých materiálů s mobilním XRF analyzátorem

16.5.2024
15 Koroze alternativních nekovových materiálů Koroze alternativních nekovových materiálů
Anorganické nekovové materiály (sklo, keramika, beton, pojiva, žáruvzdorné nekovové materiály). Kompozity (členění, druhy matric a výztuží, vlastnosti). Chemické poškození.
Vítězslav Knotek (VŠCHT)
Informace o certifikaci

Václav Šefl (VŠCHT), Jiří Sikač
23.5.2024