Bulletin AKI

Přehledové články (review)

Třicet případů mylných představ o korozi kovů
Novák P.
Vážení čtenáři,
díky ochotě redakce časopisu Slovgas si můžete i na našich stránkách stáhnout zajímavý článek prof. Nováka o bludech v korozním inženýrství.
Jan Stoulil

Informace o konferencích

Konference konzervátorů a restaurátorů

Ve dnech 10. – 12. 9. 2012 se v prostorách Masarykova muzea v Hodoníně konala Konference konzervátorů a restaurátorů, kterou každoročně pořádá Asociace muzei a galerií České republiky. Konference byla uspořádána ve spolupráci s jihomoravským krajem v rámci projektu Porta Culturae v prostorách sálu Evropa. První z řady přednášek dopoledního programu byla věnována problematice konzervování archeologických nálezů z Langobardského pohřebiště v Kyjově. Velmi zajímavou přednáškou byl příspěvek nazvaný Restaurování šperků s českým granátem. Autor (Radek Hanus, soukromý restaurátor) se v ní velmi podrobně věnoval mineralogicko-gemologické charakteristice českého granátu. První blok odborného programu byl zakončen velmi zajímavými přednáškami zabývajícími restaurováním a unikátní tvarovou rekonstrukcí cechovní skleněné číše z Nymburka a renovací jantarového oltáříku pocházejícího ze státního zámku Rajec nad Svitavou. Další blok přednášek byl zaměřen na korozní poškození antických mincí z bronzu a odstraňování korozních produktů stříbra potenciostatickou redukcí ze šperků z doby Velkomoravské říše. Následující přednáška velmi zajímavým způsobem přiblížila všem přítomným obtížný způsob výroby stříbrné repliky gombíku z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Studie ukázala, že výroba jednoho stříbrného gombíku dobovou technologií trvala řemeslníkovi v dané době až čtrnáct dní. Dopolední program přednášek byl zakončen studií permeability akrylátových povlaků pod vodou a přednáškou zabývající se typologickým a materiálovým průzkumem staroegyptských sošek. Odpolední program přednášek byl zaměřen na metody identifikace materiálů. Je třeba upozornit na velmi dobře zpracovanou přednášku Tomáše Trojka z ČVUT Praha zaměřenou na Rentgen fluorescenční analýzu a její využití při průzkumu předmětů kulturního dědictví. Další příspěvky byly zaměřeny na RTG komory, počítačovou tomografii a jejich využití v restaurátorské praxi. Celý program přednášek prvního dne konference byl završen příspěvkem Jana Josefa z Národního památkového ústavu, který se zabýval nově navrženými doporučeními komise konzervátorů-restaurátorů AMG pro postup zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací. V podvečer byla zorganizována pro účastníky konference prohlídka Hodonína. V jejím rámci bylo možné navštívit městskou radniční věž s nádhernou vyhlídkou do okolí nebo komentovanou prohlídku výstavy Tajemství Langobardů a stálou expozici Masarykova muzea v Hodoníně věnovanou nejvýznamnějšímu hodonínskému rodáku Tomáši Garrigue Masarykovi. První den konference byl završen velmi příjemným společenským večerem, který se konal v prostorách sálu Evropa. K poslechu i tanci hrála místní lidová skupina ve slováckých krojích a víno teklo proudem, tak jak už je to na jižní Moravě zvykem.

Dopoledne druhého dne bylo věnováno prezentaci posterů. Každý z nich byl představen krátkou pětiminutovou prezentací a poté následovala diskuse přímo u posterů. Část prezentací byla věnována archeologickým artefaktům. Jednou z nejzajímavějších byla archeometalurgická studie portugalských chalkolitických artefaktů z mědi (Kristýna Kolářová, Archiv. hl. m. Prahy) a také materiálový průzkum bronzového turbanovitého kruhu z doby želené (Jiří Kmošek, VŠCHT Praha). Další poměrně velká část prezentací se věnovala problematice konzervování a restaurování textilií, papíru a skla. V odpoledních hodinách byla pro účastníky zorganizována odborná exkurze. V jejím rámci jsme navštívili Baťův kanál ve Strážnici spojený s plavbou a odborným výkladem o jeho vzniku, významu a využití v minulém století, kdy měl pro region největší význam. Ve Strážnici jsme také navštívili přírodní Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Expozice nám přiblížila způsob života a bydlení lidí, jak v horských oblastech Slovácka, tak i v úrodné části Pomoraví zaměřené na pěstování vinné révy.  Další zastávkou byla národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích. Velkomoravské hradiště z 9. století, nazývané město Rasticovo, v řečišti toku Moravy všechny ohromilo svou rozlohou (až 50ha). Na této ploše bylo do současné doby odkryto 12 kostelů, 2500 hrobů a knížecí palác. Ve své době zde působili také naši věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj. Celým areálem nás provedla průvodkyně, která nám svým komentářem přiblížila historii hradiště, jeho vznik i zánik. Celé odpoledne bylo zakončeno návštěvou Zámeckých vinných sklepů ve Strážnici spojenou s degustací vybraných vín.

Poslední den konference byl blok přednášek věnován především metodám průzkumu barevných vrstev historických obrazů a knih. Velmi pěknou a precizně vypracovanou přednáškou byl příspěvek Ludmily Maškové a Jiřího Smolíka (AV ČR Praha a PřF UK), která se zabývala znečištěním vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi. Celá konference pak byla uzavřena příspěvky, které se zabývaly restaurováním konkrétních předmětů. Z nich nejzajímavějšími byly prezentace věnované restaurování orchestrionu Symphosion z počátku 20. století či restaurování unikátních jezdeckých sedel ze sbírky Vojenského historického ústavu v Praze.

Příjemné prostředí sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně, vstřícný přístup organizátorů a pestrost prezentovaných témat, podpořily dobrý dojem z celé konference, která byla rozhodně přínosem pro všechny zúčastněné a splnila cíl odborného setkání s výměnou vědeckých, restaurátorských a technologických poznatků.

Šárka Msallamová

Diskuze u posterů

Exkurze

Návštěva sklípku

Konference EUROCORR 2013

Letošní konference Eurocorr, která je oprávněně považována za nejdůležitější událost pod záštitou Evropské federace pro korozi (EFC), se uskutečnila ve dnech 1. – 5. září 2013 ve známém portugalském letovisku Estoril nedaleko Lisabonu. Organizátoři z portugalské asociace pro materiály, reprezentované především profesorem Moura Bordado a dr. Fátimou Montemor, se mohou pochlubit rekordním počtem účastníků. Konference se účastnilo 875 účastníků z 60 zemí celého světa. Česká republika se se svými 10 zástupci umístila v pořadí států na dvacátém místě.

Portugalsko získalo možnost pořádat Eurocorr v poměrně krátké době už podruhé. Atraktivitu určitě zajišťuje zeměpisná poloha, která je zárukou nádherného počasí i v září, kdy je letní sezóna ještě v plném proudu. Tento fakt však zřejmě nemá vliv na sponzory a vystavovatele, pro něž evidentně není Portugalsko zajímavé, což se dá z ekonomické situace této periferie eurozóny pochopit. Výstava byla letos skutečně chudá. Pouhých 18 stánků, z nichž některé navíc nereprezentovaly komerční sféru, např. stánek příštího pořadatele nebo stánek EFC. To jistě mělo negativní vliv na příjmové straně finanční bilance akce, což se projevilo na skromnější pohostinnosti během přestávek ve srovnání s předchozími ročníky. To však na spokojenosti účastníků nijak neubíralo. Je třeba také poznamenat, že vložné bylo na obvyklé poměry nižší. Základní poplatek 750 euro byl pro členy EFC, jímž je automaticky každý člen AKI, ještě o 70 euro nižší. Odborná část konference byla velmi dobře organizována, vše probíhalo podle časového plánu a program nezaznamenal žádné výrazné změny. 

Program konference byl rozdělen do 22 odborných sekcí, kdy současně probíhaly přednášky v 9 až 10 sekcích. Dne 3. 9. se uskutečnila i Poster Party, tj. prezentace posterů odborných příspěvků v hale Kongresového centra.

Českou korozní scénu prezentovala na konferenci řada příspěvků jak ve formě přednášek, tak i posterů:

Přednášky

-         M. Kouřil, K. Tomšová, Š. Msallamová, L. Mišková, The impact of lead’s superficial state on its corrosion in various papers wrappings

-              J. Macák, P. Sajdl, V. Bystrianský, M. Zychová, E. Křečanová, L. Lapčák, M. Novotná, Characterisation of water side oxide films formed on structural steels for supercritical power cycle applications

-              J. Macák, P. Sajdl, R. Novotný, A. Krausová, V. Renčiuková, V. Vrtílková, In situ electrochemical behaviour of zirconium alloys in high temperature water containing lithium hydroxide

-              M. Pazderová, L. Diblíková, V. Jeníček, Modelling of materials degradation caused by corrosion

 

Postery

-         L. Diblíková, M. Pazderová, V. Jeníček, Corrosion simulator: A useful tool for characterization of galvanically coupled materials behaviour under thin electrolyte film

-             B. Eremiáš, L. Mindos, L. Turek, Possibilities of ENM to evaluate anti corrosion performance of new types of zinc rich epoxypaints in relation to ZRP formulations

-            K. Kreislová, M. Jaglová, L. Turek, B. Eremiáš, Probabilistic lifetime estimation method for long term exposed aluminium conductor

-             K. Kreislová, A. Koukalová, B. Eremiáš, Pre-restoration study of paint systems of art noueau bridge artefacts

-        L. Krejčí, X. Ševčíková, J. Hrubý, J. Petrů, T. Zlámal, Microstructure transformations of the reinforcing steel bars after welding

-              L. Řádková, P. Fojtíková, V. Sázavská, F. Krčma, Reduction of brass model corrosion layers using low pressure low temperature hydrogen plasma

-          V. Sázavská, V. Mazánková, F. Krčma, M. Procházka, Plasmachemical treatment on corrosion layer of iron

V pohledu institucí měly na konferenci svá reprezentanty Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., SVUOM, s.r.o., Univerzita Pardubice, VŠB-TU Ostrava, VŠCHT Praha a VUT Brno.

Jak v sekci Automotive Corrosion, tak i ve všech sekcích věnovaných povrchovým úpravám povlaky byla řada příspěvků věnovaná hliníkovým a hořčíkovým slitinám a jejich povrchovým úpravám. Studovány a ověřovány jsou technologie s využitím nanopovlaků a vrstev na bázi různých modifikací anorganicko-organických povlaků (silanů s částicemi SiO2) a prostředky na bázi sol-gelů, které spojují koloidní suspenze tuhých částic (sol) s látkami obsahujícími kapalnou fázi (gel). Sol-gel povlaky mají výhodu zvýšené mechanické pevnosti a pružnosti matrice povlaku, zatímco povrch povlaku je tvrdý a tepelně stálý. Sol-gel technologie poskytují funkční předúpravy povrchu a povlaky, které jsou alternativou k tradičním protikorozním povlakům chromu CrVI . Předpokládá se, že tyto povlaky mají i samohojivé vlastnosti.

Nově byl do programu konference zařazen workshop Corrosion Realiability of Electronics Devices, kde bylo předneseno 6 přednášek. Velmi zajímavá byla souhrnná přednáška prof. R. Ambata An overview on the climatic reliability issues of electronic devices shrnující obecně problémy výrobků, materiálů a povrchových úprav v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu.

V sekci Corrosion of Archaeological and Historical Artefacts zaznělo 13 přednášek, které byly zaměřeny především na problematiku archeologických slitin železa – studium složení korozních vrstev, možnosti ochrany, atd., a měděných slitin – mechanismy korozního poškození a nové metody ochrany před korozí.

Texty příspěvků jsou k dispozici v elektronickém sborníku, ovšem zdaleka ne všechny. Jelikož není už několik let sborník konference Eurocorr evidován databází Scopus, a publikace nejsou oceňovány tolik potřebnými body RIV (a body obdobných systémů v zahraničí), ztratila asi polovina autorů zájem zveřejňovat své práce touto cestou. Nicméně, registrovaní čtenáři časopisu Koroze a ochrana materiálu, kteří jsou zároveň členy AKI, budou mít za rok možnost plnohodnotné texty příspěvků nebo alespoň jejich abstrakty shlédnout po kliknutí na ikonu EUROCORR pod odkazem European Federation of Corrosion na stránkách www.casopis-koroze.cz. Stejně tak jsou k dispozici starší sborníky zpětně až do roku 2009.

Abstrakty českých příspěvků si můžete stáhnout v PDF souboru pod tímto článkem.

Příští rok je hostitelem konference Eurocorr italská Pisa. Platí opět zářijový termín, 8. až 12. 9. 2014. Konečný termín pro zasílání abstraktů je 13. leden, 2014. Bližší informace najdete na stránkách www.eurocorr2014.org. Pokud uvažujete o své účasti, využijte výhod členství v AKI.

Kateřina Kreislová, Milan Kouřil

Kongresové centrum v Estorilu

Výstava a posterová sekce

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy ve 2. čtvrtletí 2013

A máme tu další čtvrtletí, tedy období od dubna do června 2013. V těchto měsících bylo ve sledovaném oboru vydáno pro změnu celkem dvanáct českých technických norem. Z nich „jen“ pět přejímá příslušné evropské nebo mezinárodní normy překladem a sedm oznámením ve Věstníku ÚNMZ.

I tentokrát převažují normy z oboru nátěrů. Pozornost si jistě zasluhuje ČSN EN ISO 15184 (67 3075) Nátěrové hmoty – Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami. Není to úplná novinka, jako norma ISO už existovala v předchozím vydání, ale v ČR nahradila dřívější ČSN 67 3075, čímž došlo ke sjednocení požadavků. Princip této populární zkoušky zůstává stejný, oproti předchozí ČSN je však podle ISO upravena konstrukce zkušebního zařízení („vozíček“) a rozšířena sada používaných tužek. Ve shodě s normou ASTM bylo (i na doporučení ČR) povoleno používat mechanické tužky (verzatilky). Dřevěné tužky se ořezávají nikoli do hrotu, ale tak, aby na konci vyčníval váleček tuhy (viz obrázek 1, vhodná ořezávátka jsou komerčně dostupná). Tužkou se po nátěru pohybuje přímočaře, nikoli po vlnovce.

ČSN EN ISO 4628-8 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu je revizí předchozího vydání. Hlavní novinkou je hodnocení změn nejen v okolí rovného řezu, ale i kolem uměle vytvořeného kruhového defektu, což si vynutilo zařazení nových vzorců pro výpočet rozsahu z velikosti plochy. Vytváření kruhových defektů je stanoveno např. v ČSN EN ISO 15711.

Další dvě nově vydané normy jsou dodatečnými překlady norem dříve převzatých oznámením ve Věstníku ÚNMZ. Jde o ČSN EN ISO 3251 (67 3031) Nátěrové hmoty a plasty – Stanovení obsahu netěkavých látek a o ČSN EN ISO 17132 (67 3074) Nátěrové hmoty – Zkouška ohybem (T-ohyb), V obou případech nová vydání zároveň kompletují soubory českých znění navzájem příbuzných norem, tedy norem týkajících se obsahu netěkavých látek a zkoušení nátěrů ohybem.

Nátěrovými hmotami a nátěry se zabývají i čtyři normy, které zavádějí do soustavy ČSN příslušné evropské či mezinárodní normy oznámením ve Věstníku ÚNMZ, jsou tedy k dispozici pouze v angličtině. Mezi řeské technické normy se tedy nově zařadily ČSN EN 13900-6 (67 0555) Pigmenty a plniva – Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech –Část 6: Stanovení hodnocením filmu, ČSN EN ISO 15091 (67 3019) Nátěrové hmoty – Stanovení konduktivity a rezistivity, ČSN EN ISO 20567-3 (67 3113) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům – Část 3: Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa a ČSN EN ISO 13129 (67 3141) Nátěrové hmoty – Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry – Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT).

Mezi novými normami z jiného oboru než nátěrů je jen jeden překlad, přesto jde o normu jistě často používanou. ČSN ISO 8407 (03 8102) Koroze kovů a slitin – Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám zná jistě každý, kdo někdy nějakou korozní zkoušku prováděl nebo studoval její výsledky. Málokterá norma je v jiných normách tak často citována jako právě tahle. V tomto vydání se změnily především přehledy doporučovaných postupů, základní princip zůstává stejný (viz obrázky 2 a 3). Postup se používá i pro vzorky vystavené na atmosférických korozních stanicích pro stanovení stupně korozní agresivity.

Oznámením ve Věstníku ÚNMZ (tedy opět pouze v angličtině) byly převzaty další tři normy. Výsledkem jsou ČSN EN 16222 (03 8339) Katodická ochrana lodních trupů, ČSN EN ISO 13174 (03 8354) Katodická ochrana přístavních staveb a ČSN EN ISO 28721-4 (94 5069) Smalty – Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy – Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek. Poslední z uvedených norem nahradila dřívější ČSN EN 15711.

Informace o vydání nových ČSN jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz). Podrobnější informace o jednotlivých normách z oboru koroze a ochrany proti korozi mohou případní zájemci získat v Centru technické normalizace SVÚOM, s.r.o. (www.svuom.cz), popř. u zpracovatele příslušné normy.

Pavel Dušek

Obr. 1 - Tužka ořezaná pro zkoušku podle ČSN EN ISO 15184 a vhodné ořezávátko

Obr. 2 - Příklad vyhodnocení intervalového moření podle ČSN ISO 8407

Obr. 3 - Vzorek před odstraněním a po odstranění korozních zplodin podle ČSN ISO 8407 po urychlené korozní zkoušce