Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

Cena Asociace korozních inženýrů za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany
Prošek Tomáš

Posláním AKI je podporovat aktivity snižující korozní ztráty šířením informací, předáváním znalostí a zvyšováním všeobecného povědomí o důležitosti a možnostech protikorozní ochrany. Protože minimalizace korozních ztrát do značné míry souvisí se všeobecnou dostupností špičkových prostředků antikorozní ochrany a informovaností o nich, rozhodl výbor AKI o zavedení nové ceny za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany.

Cena, která bude udělována od roku 2020 vždy jednou ročně, je učena firmám, podnikatelům a inovátorům se sídlem v České republice nebo na Slovensku, kteří na trh uvedli inovativní řešení, službu či výrobek s potenciálem významně přispět k omezení ztrát způsobovaných korozí kovů, případně jiným způsobem posílili obor protikorozní ochrany například formou uspořádání vzdělávacího kurzu, informační kampaně, zvýšením kapacit apod.

Cena sestává z diplomu pro oceněnou společnost nebo jednotlivce, stánku a firemní prezentace na konferenci AKI zdarma a možnosti používat logo „Asociace korozních inženýrů: inovativní protikorozní výrobek/postup/služba/počin 20xx“ na propagačních materiálech oceněného počinu.

Navrhnout kandidáta ceny může každý individuální člen AKI nebo zástupce kolektivního člena AKI formou dopisu zaslaného do 31. 5. 2020 na adresu info@aki-koroze.cz.

Cena za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci za rok 2019/2020
Kouřil Milan

Asociace korozních inženýrů (AKI) vyhlašuje třetí ročník soutěže o Cenu Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze za rok 2019/2020. Cena je určena pro absolventy bakalářského a magisterského stupně vzdělání v oboru koroze a protikorozní ochrany, kteří v daném akademickém roce obhájili závěrečnou bakalářskou nebo diplomovou práci se zaměřením na korozi kovů nebo protikorozní ochranu.  K hodnocení jsou přijímány práce zabývající se studiem korozních mechanismů, korozními problémy ve všech oborech lidské činnosti (stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, chemický průmysl, potravinářství, ochrana kulturních památek ad.), postupy protikorozní ochrany (organické povlaky, katodická ochrana, povrchové úpravy, inhibitory, vývoj korozně odolných slitin ad.) a ekonomickými aspekty ochrany materiálů.

Cílem ocenění je motivovat studenty i jejich školitele k přípravě kvalitních a přínosných závěrečných prací řešících aktuální korozní problémy, a to jak v praktické tak i teoretické rovině.

Závěrečnou práci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce obhájenou studentem jakékoliv národnosti na české nebo slovenské vysoké škole mezi 1. červencem 2019 a 15. zářím 2020 musí nominovat školitel formou doporučujícího dopisu do 15. září 2020. K doporučujícímu dopisu je třeba přiložit elektronickou verzi závěrečné práce a poslat k rukám jednatele AKI na adresu aki@vscht.cz.

Příjemce Ceny vybere tříčlenná komise jmenovaná výborem AKI. Jméno vítězné práce a příjemce Ceny bude vyhlášeno do 1. října 2020.

Informace o konferencích

EUROCORR 2020
Eurocorr

Více na Eurocorr 2020

46. konference Projektování a provoz povrchových úprav
Zdenka Jelínková a Zdenka Trávníčková

Co psát o konferenci, která se ve dnech 18.-19. března 2020 v Praze v Hotelu Olšanka nekonala, a přece měla všechny náležitosti zajištěny – zajímavý program, zajištěné přednášející, odborné přednášky, připravené zástupce téměř třiceti firem, přichystané představit své výrobky, služby ve vystoupeních nebo zodpovědět dotazy, podat informace u stolů.

Z důvodu mimořádných opatření přijatými Bezpečnostní radou státu a vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 začal platit zákaz akcí s počtem nad 100 osob. Poté následovalo ještě zpřísnění. Právě v den 12. 3. 2020, kdy vláda vyhlásila nouzový stav na území ČR a zákaz shromažďování nad 30 osob, dodala tiskárna sborníky s jasně oranžovou obálkou, budící optimistický pohled do světa. Právě tato písemná forma zachraňuje situaci a na rozdíl třeba zákazu Mistrovství světa v hokeji 2020 a jiných sportovních akcí, které když se neuskuteční, účastníci ani sportovci nic neuvidí.

Sborník z letošní 46. konference Projektování a provoz povrchových úprav byste si neměli nechat ujít, přináší mnoho novinek, podle programu přednášky o nových předpisech, informace z výzkumů ale i z praxe. Témata se snaží dostát všem příslibům, které byly uvedeny v pozvánce ať už o aktuálních právních předpisech, týkajících se povrchových úprav, informací o nových technologiích a materiálech. I exkurzi nám pracovníci LATECOERE Czech Republic s.r.o. představili písemně a na obrázku. Tím budou všichni alespoň písemně seznámeni s programem. Některé z přednášek budou (pro přihlášené) zveřejněny i na webu organizátorů.

V souvislosti se zpřísněnými limity a podmínkami provozu pro provozovatele některých zdrojů znečišťování ovzduší při nanášení nátěrových hmot v lakovnách apeluje Ing. Z. Krayzel i na projektanty, aby správně stanovili projektovanou kapacitu – spotřebu organických rozpouštědel. K 1. 1. 2020 zdroje nanášení musí splnit přísný koncentrační limit namísto měrné výrobní emise. Legislativě je věnován i příspěvek Ing. J. Taitlové s doporučením, aby uživatelé nebezpečných chemických látek a směsí vyžadovali od svých dodavatelů aktuální bezpečnostní listy a kontrolovali v nich údaje o expozičních limitech.

Ing. L. Obr odpovídá na otázky – jaké jsou důležité aspekty efektivní technologie funkčního chromování, na co se zaměřit a co řídit, sledovat. Tématu je důležité se věnovat, neboť povlaky chromu patří mezi široce rozšířené galvanické povlaky. Souběžně s tvrdostí má vysoké parametry i otěruvzdornost chromových povlaků.

Nátěrové hmoty mají fyzikálním způsobem zabránit pronikání chemikálií, kyslíku a vlhkosti k povrchu kovu. Na pigmenty, které nejsou pouze nositeli optických vlastností, ale mohou plnit i ochrannou funkci podkladu byl zaměřen výzkum prof. Ing. A. Kalendové a kol. z UP, Fakulty chemicko technologické. V Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT se věnovali přípravě umělé patiny slitin mědi na bázi brochantinu Ing. R. Bureš a kol. Patina má estetickou i ochrannou funkci. Umělá patinace mědi je důležitá při restaurování bronzových a měděných předmětů.

Ústřední otázkou v povrchových úpravách je protikorozní ochrana, korozní odolnost. K tomu vzešla řada podnětů od pracovníků ze SVÚOM – Ing. K. Kreislová a kol.: Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v atmosférickém prostředí závisí především na správné volbě korozivzdorné oceli pro dané prostředí, na správném konstrukčním uspořádání a kvalitě povrchu. Při nevhodném použití dochází ke snížení životnosti konstrukcí. Selhání organických povlaků na ocelových konstrukcích řešila Ing. Geiplová a kol. U konstrukcí, na kterých bude opravována protikorozní ochrana, je důležité stanovení čistoty povrchu. Ing. L. Mindoš objasňoval příčiny opožděné a opakované tvorby velkých defektů na povrchu průmyslových fasádních panelů přímo v terénních podmínkách. Na vysoké odborné úrovni je referát Ing. D. Kusmiče, Univerzita obrany v Brně: „Vliv plazmové nitridace na korozní odolnost feritických korozivzdorných ocelí“.

Odpovědi na nejčastější otázky zákazníků, týkajících se žárové zinkovny, dává expert na slovo vzatý Ing. P. Strzyž a kol. z AČSZ.

Velkou část programu představovaly příspěvky zástupců firem, kteří prezentovali své zkušenosti, nové výrobky či služby. Bohatá nabídka 28 firem přinesla širokou škálu podnětů pro komplexní řešení předpovrchových a povrchových úprav: tryskání (WISTA), předúprava (KLUTHE CR), odmašťování, odstraňování oleje a nečistot z mycích lázní (HIGHLUB), firmy nabízející vybavení různých provozů povrchových úprav, zařízení pro nanášení povrchových úprav, se mohou chlubit dosaženými úspěchy třeba i za 30 let existence (MEDIA CZ) aplikace nátěrových hmot (DÜRR Systems Czech Republic, GALATEK, WAtech, CARLISLE Fluid Technologies GmbH), zefektivnění těchto provozů včetně virtuálního zprovoznění technologie (IDEAL-Trade Service), kontrola technologie pro zvýšení kvality v práškových lakovnách (TSI System), povrchování zinkovými lamelami (ANOCOTE Limited ČR), speciální technologie, odsávání, filtrace (HERDING Technika životního prostředí, G&G filtration), problematika odpadních vod (VWS MEMSEP). K úplnému systému služeb patří i čištění a údržba lakoven, kterou nabízí jedna z největších úklidových společností v České republice MW-DIAS.

Kromě těchto příspěvků byly připraveny ještě další firmy (AABO-IDEAL, DENIOS, EKOL, EKOMAZIVA, MASKLOGIK, RSBP, SILROC CZ, SPOLMONT, TECHNICOAT CR, WAMAG) setkat se zájemci u diskusního stolu a podat jim informace, nebo propagovat své výrobky třeba formou inzerce (ALTEKO, KOVOLAK, STROJNÍ MONTÁŽE).

Žádná sebelepší technologie se neobejde bez kvalitní obsluhy, vyškoleného personálu. Česká republika zavádí mistrovské zkoušky, které budou oceněním řemeslníka za kvalitní práci a zvýší prestiž řemesel – podle P. Žatečky (Cech malířů, lakýrníků a tapetářů). Věříme, že je vše na nejlepší cestě.

O exkurzi do firmy LATECOERE Czech Republic zájemci nepřijdou, je přeložena na příští rok 2021. Společnost se zabývá výrobou dílů a sestav dveří, dveřních mechanismů pro výrobce letadel světových značek.

Očekáváme, že stručné informace o celém programu, vzbudí Váš zájem a jsme připraveni Vám na požádání sborník se zajímavými přednáškami a informacemi zaslat. Více informací na www.konferencepppu.cz

V současné kritické době přejeme všem příznivcům konference PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV hodně zdraví a těšíme se na osobní setkání v lepších časech.

26. konference žárového zinkování 2020
Organizátoři

Již loni v létě zahájila Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s. (AČSZ) přípravu letošní 26. konference žárového zinkování, hledáním vhodného místa konání. AČSZ se vždy snaží kromě zajímavého programu najít také zajímavou lokalitu místa konání konference. Letos to bude Zámek Valeč, jehož historie sahá až do roku 1534 a také pivovar filmových Postřižin. Už jenom historie, prohlídka a návštěva obou objektů může být důvodem návštěvy tohoto regionu, ale když se k tomu všemu přidají novinky z oblasti žárového zinkování, setkání s vždy příjemnými lidmi z tohoto oboru, je to jednoznačný důvod přijet na letošní konferenci žárového zinkování!

Odborný program a závěrečná exkurze se ještě připravují, ale již dnes Vás můžeme pozvat na prohlídku a posezení v AKCIOVÉM PIVOVARU DALEŠICE, a.s., které se uskuteční v prvním konferenčním dnu po valné hromadě AČSZ.

Věříme, že Vás zaujme jak odborný program konference, tak i program doprovodný, a že se všichni setkáme na 26. konferenci žárového zinkování v hotelu Zámek Valeč, která se bude konat 13. - 15. října 2020!