Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

Cena za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci za rok 2021/2022
redakce KOM

Asociace korozních inženýrů vyhlašuje pátý ročník soutěže o nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci v oblasti koroze kovů. Autor vítězné práce získá mimo jiné finanční odměnu ve výši 5000 Kč. Těšíme se na Vaše nominace. Vzhledem k časové náročnosti hodnocení prací odbornou komisí prosíme školitele, aby nominovali pouze jednu bakalářskou a jednu diplomovou práci a to na adresu info@aki-koroze.cz nejpozději  do 10. 7. 2022.

Informace o minulých ročnících soutěže naleznete na webových stránkách AKI (https://www.aki-koroze.cz/oceneni.php#prace).

Informace o konferencích

62. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách
redakce KOM

Na 62. Galvanickej konferencii sa stretnú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav. Účastníci tohto najstaršieho odborného podujatia v oblasti povrchových úprav budú mať príležitosť vymeniť si poznatky a skúsenosti a nadviazať medzi sebou osobné, pracovné a obchodné kontakty. Súčasne sa na Vás obraciame so žiadosťou o vašu aktívnu účasť formou prednášky alebo firemnej prezentácie.

ZAMERANIE KONFERENCIE

•          Vplyv technológií povrchových úprav na životné prostredie

•          Progresívne technológie povrchových úprav

•          Aktualizácia legislatívy a problematika odpadov

USPORIADATEĽ

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy, člen ZSVTS

Česká společnost pro povrchové úpravy

ODBORNÝ GARANT

prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA                        PROGRAMOVÝ VÝBOR

ELCHEM SR Bratislava, SK                                    Ing. Bielková Marta, CSc.

ČSPÚ, CZ                                                                Ing. Obr Ladislav, CSc.

AKI, CZ                                                                    doc. Ing. Kouřil Milan, PhD.

FCHPT STU v Bratislave, SK                                  prof. Ing. Fellner Pavel, DrSc.

                                                                                 doc. Ing. Zemanová Matilda, PhD.

                                                                                 Ing. Jana Jurišová, PhD.

Účastnícke poplatky:

•          vložné (organizačné náklady, zborník, strava)          150.- €

•          vložné pre členov SSPÚ, ČSPÚ, AKI                        125.- €

•          firemná prezentácia v zborníku A5                              30.- €

•          prezentačný stôl                                                          20.- €

KONTAKTNÁ ADRESA

doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.

Ing. Jana Jurišová, PhD.

62. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU v Bratislave

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Tel : 0917 674560

e-mail: matilda.zemanova@stuba.sk;  jana.jurisova@stuba.sk

www.sspu.eu      www.fchpt.stuba.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Názov konferencie: 62. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách

Termín konania: 7.- 8. 6. 2022

Miesto konania: Učebno-výcvikové zariadenie (ÚVZ) STU Kočovce

https://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/ucebno-rekreacne-zariadenie-kocovce.html?page_id=1764

Uzávierka:      príspevky do zborníka: 15.5.2022

                        prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku: 15.5.2022

Program konferencie bude rozoslaný do 18.5.2022.

Registrácia účastníkov: 7.6.2022 v ÚVZ STU Kočovce

Rokovacie jazyky: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Audiovizuálna technika: dataprojektor

Stravovanie a občerstvenie: zabezpečené v ÚVZ STU Kočovce. Diskusný večer účastníkov, ktorý organizuje SSPÚ, sa uskutoční formou banketu 7.6.2022.

Ubytovanie: v ÚVZ STU Kočovce, rezervované na základe prihlášky.

Bankové spojenie:

IBAN: SK96 3100 0000 0040 0100 7309

BIC: LUBASKBX

Prima banka Slovensko, a.s.

Majiteľ účtu: SSPÚ, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

IČO: 31752039

DIČ: 2021639521

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno a zamestnávateľskú organizáciu účastníka.

Vyplnenú záväznú prihlášku spolu s vyznačením požadovaných služieb a platieb prosíme zaslať na adresu jana.jurisova@stuba.sk alebo matilda.zemanova@stuba.sk do 18.5.2022.