Bulletin AKI

Informace o konferencích

Materiály a technologie pro pokročilé energetické aplikace

Ve dnech 19. a 20. února se v konferenčních prostorách Masarykovy koleje v Praze konalo odborné diskuzní fórum MATPEA (Materiály a technologie pro pokročilé energetické aplikace) organizované Centrem výzkumu Řež. V průběhu fóra zaznělo 15 velmi zajímavých přednášek, které byly rozděleny do 4 tematických bloků. První blok se zabýval konstrukcí klasických a jaderných elektráren a zazněly v něm příspěvky o řízení životnosti elektráren, řízení chemických režimů či o materiálech pro reaktory IV. generace. Další blok byl věnován konstrukčním materiálům pro elektrárny a velice přínosné zde byly především přednášky zabývající se problémy, které jsou spojeny se svařováním žáropevných ocelí. První den byl zakončen společnou večeří v Akademické restauraci v areálu Masarykovy koleje. Druhá část diskuzního fóra byla zahájena sekcí přednášek, které byly zaměřeny na degradační procesy. Zde mimo jiné zazněly i velice zajímavé pohledy do více či méně vzdálené budoucnosti reaktorů chlazených tekutými kovy či fúzních elektráren. Závěrečný blok poté pokrýval problematiku nedestruktivního testování a korozního monitoringu v energetických aplikacích s důrazem na fyzikální a elektrochemické techniky. Diskuzní fórum MATPEA bylo zakončeno společným obědem a pro zájemce i možností exkurze po experimentálním zařízení Centra výzkumu Řež.

Celkově je nutno diskuzní fórum hodnotit velmi kladně, a to jak z hlediska organizačního, tak především odborné úrovně. Velmi dobře byl také namíchán přednáškový mix, který kombinoval pohledy chemické, strojírenské, fyzikálně inženýrské, konstrukční i manažerské, přičemž vyváženy byly příspěvky z akademické sféry i z odborné praxe. Přejeme organizátorům další podobně úspěšné a přínosné odborné aktivity!

Jiří Rapouch

Obr. 1 - Zahájení odborného diskusního fóra

Obr. 2 - Pohled do přednáškového sálu

Ohlédnutí za skončeným 47. Celostátním Aktivem galvanizérů

Za nezvykle teplého až jarního počasí opět proběhl v Jihlavě již 47. ročník Aktivu galvanizérů. V tradiční doba, první pracovní úterý a středa měsíce února, tentokrát připadla na dny 4. – 5. 2. 2014. Také místo konání zůstalo tradiční, velký sál hotelu Gustav Mahler.    A do třetice, tradiční byl i velký zájem o toto celostátní setkání pracovníků z oblasti technologií povrchových úprav, ekologie a životního prostředí. Mimo účastníků z České republiky se jednání zúčastnili i zástupci ze Slovenska, Německa a Itálie.

Ze strohé statistiky lze vyčíst, že aktivu se zúčastnilo 173 osob z 85 podniků, institucí a škol. Během jednání bylo předneseno 23 odborných přednášek a referátů a 8 posterových prezentací. Na chodbě v klášterní části bylo instalováno 27 prezentačních stánků, kde přední firmy prezentovaly svoje služby a výrobky.  I když není možné zveřejnit všechny prezentované společnosti, tak z těch významných to byly Pragochema, Enthone, MacDermid, Watek, TSI Systém, Schlötter, Merck, Labimex, Dehor, Dico, Donauchem, nově pak Katko, Italchimici a Italgalvano SPA. Letošního ročníku se po několikaleté odmlce zúčastnil také  Atotech. Vysoké školy zastupovaly VŠCHT Praha, ČVUT Praha a FCH VUT Brno. Přítomni byli i zástupce odborného časopisu Tribo technika, který je mediálním partnerem ČSPÚ a zástupce výstavní společnosti ABF Praha, která velmi úzce spolupracuje s ČSPÚ. Jednání byl přítomen zástupce německé společnosti DGO, ředitel AČSZ a prezident SSPÚ.

Pro letošní ročník přípravný výbor aktivu vybral nosné téma jednání „Požadavky trhu na povrchové úpravy“.  Po nezbytných organizačních informacích týkajících se průběhu aktivu a úvodním slově prezidenta ČSPÚ, Ing. Ladislava Obra, který přivítal všechny přítomné a popřál jim úspěšné a plodné jednání, pozval účastníky na večerní diskusní fórum, byl zahájen vlastní odborný program setkání.

První blok přednášek tematicky zahrnoval příspěvky zabývající se technologií povrchových úprav. V úvodní přednášce shrnul Ing. Ivic ( MacDermid CZ ) potřebu dobré a kvalitní předpravy před vlastními elektrochemickými procesy. Jak nově přistupovat k protikorozní ochraně slitinového povlaku zinek-nikl, bylo tématem příspěvku Ing. Kříže ( Atotech ). Ukázal na jednotlivé produkty koroze v různých stupních napadení povlaku a nastínil způsob řešení realizovaný společností Atotech. Nedostatkem ovšem bylo, že autor nedodal svůj příspěvek k otištění ve sborníku z Aktivu. Pan Tomoaki Ichikawa ( Technic-Italgalvano SPA ) představil firemní lázně pro technologie vylučování povlaku zinku a zinku-niklu. V závěru prezentoval modrou pasivaci bez přítomnosti kobaltu. Velmi sledovaný a velmi precizně zpracovaný příspěvek přednesl Ing. Goliáš ( Schlötter ) na téma „Možné příčiny selhání funkce galvanicky vyloučených povlaků“. Po jednotlivých krocích rozebíral vyskytující se vady v povlacích a na základě analýz pak mohl přesně identifikovat a kvalifikovat důvody a příčiny těchto vad. Několik slov ke korozi zinku uvedl také Ing. Čapoun ( Dico Süd ). Lumii, novou řadu přípravků na povrchovou úpravu hliníku představil pan Brunclík ( Coventya ). Technologii pokovu plastických hmot představil pan Šubert ( Enthone ). V působivém příspěvku, přesně po jednotlivých krocích, demonstroval tuto, ne zrovna jednoduchou technologii. Dopolední jednání pak bylo tradičně uzavřeno předáním morálního ocenění ČSPÚ odborníkům za celoživotní přínos do oblasti povrchových úprav. Na letošním aktivu byli oceněni Ing. Jana Pišvejcová ( PCB Benešov ) , Ing. Jiří Houfek ( Atotech Jablonec n.N. ), pan Stanislav Pešula  ( Novex Slaný )  a pan František Suchomel ( Šperlínek Čáslav ) . Odpolední blok přednášek zahájil Dr. Zimmer ( EUPOC Memmingen ) a seznámil přítomné s nejnovějšími aktivitami v oblasti REACH v Německu.  Požádal přítomné o společnou koordinaci činnosti. V některých případech dochází v důsledku neuvážených administrativních kroků k likvidaci technologií povrchových úprav. Velice zajímavý příspěvek, doplněný velkých počtem obrázků, přednesla Ing. Kreislová ( SVUOM ) o korozní odolnosti niklových povlaků. Nové technologie a zařízení dodávané IPP Praha představil Ing. Penc.

O tom, jak pokračují práce na přípravě ISO normy pro bezchromanové pasivace zinku a slitin zinku informoval Ing. Szelag ( Pragochema ). Novinky v technologiích povrchových úprav firmy MacDermid představil Ing. Obr. Zejména se jednalo o nové přípravky v oblasti předúpravy hliníku a jeho slitin, ucelený přehled dodávaných „chemických“ niklů a přípravků pro zvýšení ekologie a ochrany pracovního prostředí v technologii tvrdého chromování. Jaké jsou povinnosti provozovatelů zařízení na galvanické úpravy povrchů podle chemických předpisů shrnul Ing. Petira. Závěrečný příspěvek prvního dne jednání, který přednesl Ing. Kuběna, zahrnoval problematiku pomocných organických fakulantů při zneškodňování odpadních vod z galvanizoven.

Na skončené odborné jednání Aktivu galvanizérů navazovalo Valné shromáždění ČSPÚ.  Přítomní členové vyslechli zprávu prezidenta společnosti Ing. Obra o činnosti ČSPÚ za uplynulý rok a návrh rámcového plánu činnosti na rok příští. Dále si vyslechli zprávu o hospodaření a finanční rozpočet na rok 2014. Letošní valné shromáždění bylo volební a tak byla provedena volba nového výboru společnosti. V závěrečném usnesení pak přítomní schválili předložené zprávy, rámcový plán činnosti a finanční rozpočet na rok 2014.

Pro účastníky aktivu připravili organizátoři v prostorách bývalého dominikánského kláštera společnou večeři a následnou neformální zábavu. Pro letošní rok byla pro účastníky mimo degustace dobrých vín, připravena i ochutnávka italských sýrů a salámů. Při dobrém víně, tanci nebo jen poslechu živé hudby a vzájemné diskuzi, společný večer velmi rychle utekl.

Druhý den jednání zahájil svým příspěvkem Ing. Kříž ( Atotech ) a představil nový typ pasivace vhodné pro kontinuální provoz. Na téma bezkontaktního měření teploty v provozech povrchových úprav bylo v minulosti hodně diskutováno. Ve velice odborně fundované přednášce shrnul Ing. Keller ( TSI Systém ) přednosti ale také nutné předpoklady pro úspěšná měření touto technikou. O korozních úbytcích zinku na území České republiky pojednával příspěvek Ing. Stryže ( AČSZ ). Chemická analýza struktury povlaků s rozlišením 170 nm byla námětem přednášky Ing. Zmrzlého, Ph.D. ( VUT Brno ).

O praktických způsobech maskování používaných v galvanovnách velice poutavě informovala ve svém příspěvku Ing. Faltýnková ( Czech Airlines Technics ). Malé napájecí zdroje pro galvanotechniku s vysokým krytím představil Ing. Vrátný ( Dehor – elspec ). Zjišťování korozní odolnosti různých povlaků a vše co kolem souvisí, včetně principů různého  zkušebního zařízení fundovaně představil Ing. Dr. Pražák ( Labimex ). Závěrečný příspěvek přednesl Ing. Havlíček ( Merck ) a rozebral možnosti analytiky Merck v galvanotechnice.

Každoročně k aktivu je vydáván sborník přednášek. Nebylo tomu ani letos jinak, přesto ten letošní určitou změnu zaznamenal.  Je rozšířený o 8 odborných příspěvků z Workshopu a Konference, které ČSPÚ pořádala v roce 2012 a 2013 v rámci projektu „Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství“. 

Ladislav Obr

Obr.1 - Ocenění pracovníci ( od druhého zleva pan Pešula, Ing. Houfek a Ing. Pišvejcová). Ocenění předali vlevo Ing. Szelag viceprezident a vpravo Ing. Obr, prezident ČSPÚ ).

Obr. 2 - Pohled do zaplněného přednáškového sálu hotelu Mahler v Jihlavě

Obr. 3 - Prezentace firem v klášterní části hotelu Mahler

40. konference s mezinárodní účastí - Projektování a provoz povrchových úprav

Letošní konference byla provázena zvláštní nepřízní počasí – zatímco v minulých letech sněžilo a bylo příjemné posedět ve vytopeném přednáškovém sále, letošní způsob jara byl takový, že jasná obloha a svítící slunce lákaly účastníky spíše ven. Kdo však odolal a zůstal v sále, jistě nelitoval.

I když sál se při zahájení dne 12. března zdál méně zaplněn, přesto řada nových mladých tváří ukazovala, že si konference nachází stále nové a nové příznivce.

Zřejmě narostl i počet stolků s firemními prezentacemi.. Letos jsme měli možnost vidět tradiční i nové firmy: ABF Praha, ASIO Brno, ATALIAN FAF Facility, BVV Brno, EKOL Ledeč nad Sázavou, ENETEX Technology Olomouc, GALATEK Ledeč nad Sázavou, HACH LANGE Praha, HENKEL Praha, IDEAL-TRADE SERVICE Brno, LANKWITZER ČR Praha, MEDIA CZ  Liberec, YASKAWA CZECH Rudná u Prahy. Pod záštitou Rakouského velvyslanectví v Praze se dále prezentovaly firmy ALICONA IMAGING, BÜRKERT CONTROMATIC, ENGINEERING CENTER STEYR, LÄNGLE, REMBRANDTIN a LACK a znamenaly pro konferenci jistě příjemné obohacení.

Celkem 15 mediálních partnerů se postaralo o patřičnou propagaci celé akce a právě tady lze hledat i klíč ke stále se zvyšujícímu počtu účastníků Nicméně můj návrh zainteresovat i Českou televizi se nepodařilo realizovat, ale stojí i nadále  o takovouto publicitu usilovat.

V letošním předsednictvu zasedli Ing. P. Szelag  za Asociaci korozních inženýrů, Ing. L. Obr za Českou společnost pro povrchové úpravy a Ing.  Z. Tůma za Asociaci výrobců nátěrových hmot, Cech malířů a lakýrníků zastupovali Ing. Málek a P. Žatečka.

V úvodním slovu připomněl Ing. Szelag zakladatele tradice těchto konferencí, Ing. Jelínka, který se kdysi sám aktivně věnoval povrchovým úpravám, konkrétně projektování a galvanotechnice.

Také letos nezklamala sázka na prof. Nováka, který svojí úvodní přednáškou naplnil sál a poutavou formou vtáhl posluchače do korozní problematiky, tentokrát na téma 73 případů žádoucí „koroze“ kovů. Je pozoruhodné, že za posledních 15 let, kdy bylo toto téma poprvé publikováno, se počet typů žádoucího korozního napadení kovů zvýšil cca o 50% a jistě i do budoucna nadále poroste. Asi i nechemici si tak uvědomí, jak silně je náš život v kladném i záporném smyslu poznamenám takovým přirozeným dějem, jakým koroze beze sporu je.

Hned po prof. Novákovi přednášela své téma osoba aktuálně velmi mediálně známá, a to Ing. Pošvářová, která se profesně zabývá vadami protikorozní ochrany mostních konstrukcí během jejich životnosti. Až při její přednášce si řada z nás uvědomila, jaký šlendrián v tomto oboru panuje a co nás, daňové poplatníky, tyto záležitosti stojí. Už vůbec nemluvě o tom, že jízda přes most se zkorodovanou výztuží může být pro odborníka adrenalinový zážitek, i když neodborníkovi je to jedno.

Další téma pro nechemiky i chemické experty nastolila prof. Pelclová. Problematika první pomoci při expozici různými chemickými látkami nebo jejich směsmi má určitě využití i v domácnosti, a případná neznalost toho, jak si počínat např. při nechtěném pozření nějaké chemikálie,  může mít opravdu fatální následky.

Tradiční téma, tj. čistota v lakovnách, to je typická parketa pro Mgr. Fraňka (ATALIAN KAF Facility), který toto zásadní téma přednáší na konferenci pravidelně každý rok a stále na něm nachází něco nového. Smetivost v lakovnách je věčná hrozba, která vždy výrazněji zahrozí, zvláště když  v době konjunktury roste produkce a není čas na potřebnou údržbu a čištění.

Modernímu tématu nanočástic se věnoval Ing. Holba ze společnosti ASIO. Ukázal možnosti využití nulamocného (pro dříve narozené elementárního) železa při čištění a dočišťování průmyslových odpadních vod. Pyroforické vlastnosti tohoto materiálu bylo určitě lépe pozorovat v prezentaci na plátně než v reálu.

Pravidelně prezentuje nová zařízení pro povrchové úpravy jejich tradiční výrobce, tj. MEDIA CZ. Tentokrát Ing. Gerlich představil zařízení  pro robotické i manuální aplikace tekutých nátěrových hmot v elektrostatickém poli. V další přenádšce nás Ing. Drápela (GALATEK Ledeč nad Sázavou) seznámil se strategií této firmy a také s jejími obchodními a vývojovými trendy.

V odpolední sekci vedené Ing. Obrem (ČSPÚ)  nejprve zazněla jeho přednáška o defektech při technologiích povrchových úprav. Dále byl prezentován blok rakouských firem. Nejprve nás Dipl. Ing. Geidl-Strallhofer (ALICONA IMAGING) seznámil s 3D technologií pro měření drsnosti povrchu a určování korozního chování kovů. W. Prager (Bürkert Contromatic) se věnoval problematice automatické regulace průtoku plynu u pecí pro termochemické úpravy povrchu. Funkčními vlastnostmi povrchu se zabývala Ing.  Szőllősy z firmy Rembrandtin Lack. Ponorové lakování velmi složitých dílů prezentoval H. Riener (Engineering Center Steyer).

Progresivní hydronátěrový systém fy. Lankwitzer ČR nám představil Ing. Pešek. Tématem robotizace, konkrétně pak lakovacími roboty fy. YASKAWA MOTOMAN, se zabývala Ing. Mironovová.

Podíl technologie žárového zinkování byl letos na konferenci nižší, než obvykle, zato ale významnější – Ing. Kuklík (WIEGEL CZ) představil novou knihu „Žárové zinkování“, která by se na několik následujících let měla stát vodítkem pro všechny, kteří se tomuto oboru věnují.

Nové technické normy v oboru povrchových úprav představila Ing. Geiplová a sortiment barev fy. BRILLUX v ČR pak Ing. Vaňkát (Brillcolor). Ing. Náse (ČIŽP Praha) vysvětlil, jak nakládat se závadnými látkami ve vztahu k ochraně vod.

Druhý den jednání byl zahájen pod předsednictvím Ing. Szelaga (AKI) a hned v první přednášce byly bořeny mýty o výhodách žárově zinkované výztuže v betonu, jak již delší dobu předvádí Ing. Pokorný (VŠCHT Praha). Bohužel hned další plánovaná přednáška odpadla a posluchači byli odkázání na sborník, neboť doc. Brezinová (TÚ Košice) se nemohla konference zúčastnit.  Přednáška doc. Kaňky (ČVÚT Praha) vnesla světlo do toho, jak třeba počítat s osvětlením budov, ať již pro práci (to se týká i lakoven), tak i pro rekreaci a bydlení. Jubileum 20. výročí založení AVNH připomněl Ing. Tůma (AVNH) a nastínil, v jakém rozsahu pokrývají členové Asociace potřebu nátěrových hmot v ČR. Technologií, která v současné době důrazu na lepení a lakování plastů, zajímá stále větší okruh zákazníků, je povrchová úprava pomocí plazmatu, konkrétně zvyšování povrchového napětí pro lepší kompatibilitu s nátěrovými hmotami. Některé aplikace uvedl Mgr. Čech a Mgr. Souček (CEPLANT) a zároveň pozval na konferenci, kterou tomuto tématu věnují ve dnech 19.-20. května v Brně. Typický korozní problém pak předestřel posluchačům Ing. Mindoš (SVÚOM Praha), konkrétně šlo o defekty povrchové úpravy v povlacích na tahokovech. Úvod k odpolední exkurzi do závodu ŠKODA AUTO a.s. pak znamenala přednáška autorů Ing. Procházky (ŠKODA AUTO a.s.) a RNDr. Sikače (HENKEL ČR) o možnostech, jaká opatření se provádějí u výrobců automobilů, aby se zvýšila korozní odolnost karoserií. Závěrečná přednáška Ing. Svobody (SZÚ Ostrava) byla věnována právním aspektům posuzování shody u stříkacích zařízení, především tomu, co je třeba vykonat, pokud se na zařízeních provedou nějaké konstrukční úpravy.

Po standardním obědě druhého dne, tj. řízku s bramborem, se zájemci o exkurzi vydali do Mladé Boleslavi, kde byla zajištěna exkurze do výrobního závodu ŠKODA AUTO a.s. Exkurze se konala s podporou firmy Henkel ČR. Účastníci  navštívili motorárnu a lisovnu. Objekt největšího profesního zájmu, tj. lakovna, nám byl už jako tradičně odepřen, neboť přísný zákaz vstupu platí pro všechny, účastníky „lakovenské“ konference nevyjímaje. Ti, na rozdíl od ostatních, tuto nutnost chápou… Pokud by přesto někdo zatoužil po pohledu do lakovny zevnitř, musí se spokojit s relací TV Prima, která před časem natáčela v Kvasinách a tento dokument lze nalézt na Internetu: http://autosalontv.cz/autosalon-41-1/jak-se-lakuje-auto

Protože zájemců o exkurzi bylo na 2 autobusy, ti, co v autobuse právě neseděli, absolvovali komentovanou prohlídku automobilového muzea ŠKODA AUTO a.s., kde se měli možnost seznámit s bohatou historií našeho největšího tradičního výrobce motorových vozidel.

Také na letošní jubilejní 40. konferenci nebyli účastníci zklamáni společenským večerem, dokonce by se dalo říci, že mužská část byla přímo nadšena! Ti, co se na večer přihlásili, se v určenou hodinu sešli ve vile „Kajetánka“, tj. kousek od hotelu Pyramida a hned vedle stejnojmenné studentské koleje. A tam je čekalo překvapení – když už lakařská konference, tak nanášení nátěrových hmot v reálu a to přímo na holé tělo k tomuto účelu přizvané modelky. Takže jsme viděli v reálu body-painting, a to s jediným omezením. Fotografovat postup bylo zakázáno, to se smělo až při dokumentaci výsledku. Zato však se účastníci mohli s modelkou, když už byla oblečena do slušivých barev, vyfotografovat. Sice v kuloárech bylo možno zaslechnout cosi o nekompatibilitě silikonu a lakovenských technologií, to však výsledný dojem určitě nepokazilo. Dokonce bylo v rámci body-paintingu možno nechat si „vytetovat“ některý ze širokého výběru vzorů, přirozeně pouze dočasným tetováním (tatoo), které po několika dnech z kůže postiženého vymizí.

Pořadatelský kolektiv si zasluhuje pochvalu na každé konferenci, co si jen mohu pamatovat. Tentokrát na jubilejní 40. konferenci pak dvojnásob. Organizace konference neměla jedinou slabší stránku a všichni účastníci se jistě budou po roce do Pyramidy rádi vracet.

Dokonce i vloni kritizovaný hotel Pyramida se zlepšil a pomalejší internet poskytoval i v rámci ubytování zadarmo. Ubytovaným jistě neušlo i zvýšení kvality nově rekonstruovaných pokojů a chodeb hotelu, takže se přeci jen přiblížil tomu, co si na takovýchto služebních cestách odborná veřejnost představuje.

My, co se těchto konferencí účastníme už mnoho let, jsme si zvykli na určitý stereotyp, takže absence svíčkové s knedlíkem na první oběd a smaženého řízku s bramborem druhý den by byla považována za odsouzeníhodné porušení tradice.

A to je to podstatné – konference „Projektování a provoz povrchových úprav“ pro nás představuje tradici, kterou vítáme a na níž se těšíme. Nechť se organizačnímu kolektivu daří udržovat tuto tradici co nejdéle!

Jiří Sikač

Obr. 1 - Prof. Novák přednášející o žádoucí korozi kovů před zaplněným sálem

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy ve 4. čtvrtletí 2013

Touto částí uzavřeme přehledy týkající se roku 2013. Období od října do prosince 2013 bylo ve sledovaném oboru poněkud slabší, byly vydány „jen“ čtyři české technické normy, z toho dvě přejímají evropské nebo mezinárodní normy překladem a dvě oznámením ve Věstníku ÚNMZ.

Patrně nejzajímavější z nově vydaných norem bude ČSN EN ISO 15110 (67 3122) Nátěrové hmoty – Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek. Jde o novou normu, která specifikuje tzv. zkoušku kyselými srážkami (orosením a mlhou, zkoušku ADF – acid dew and fog test, ADF test) jako urychlenou laboratorní zkoušku, při které se pomocí umělých kyselých srážek simuluje degradační působení kyselých atmosférických srážek spolu s UV zářením, neutrálními kondenzujícími srážkami a měnící se teplotou a vlhkostí. Tato metoda zkoušení je určena k tomu, aby byla používána k hodnocení (na základě relativní klasifikace funkčních vlastností) vhodnosti polymerních materiálů pro použití ve venkovních prostředích s kyselými srážkami. Není určena k simulaci poškození stejného rozsahu nebo stejného charakteru degradace jako ve venkovním prostředí, ale spíše pro klasifikaci podobnou té, kterou by bylo možno získat při vystavení venkovním klimatickým podmínkám. Degradace vzniklá při této zkoušce je stejnoměrnější, stačí exponovat méně vzorků (tudíž je zkoušení rychlejší) a exponované vzorky lze vyhodnocovat metodami, které jsou objektivnější než vizuální posouzení.

Zkušební režim zahrnuje postřik vzorků kyselým roztokem (zředěnou směsí kyseliny sírové, kyseliny dusičné a kyseliny chlorovodíkové), suchou fázi s osvitem laboratorním zdrojem světla (fluorescenční UV lampou nebo xenonovou lampou), mokrou fázi (kontinuální postřik demineralizovanou vodou) a opět suchou fázi s osvitem. Norma uvádí dva typy zkušebních cyklů – typ J (simulace subtropického klimatu v Jacksonville na Floridě) a typ M (simulace klimatu střední Evropy).

Spolu se snížením znečištění ovzduší v Evropě, především koncentrace SO2, se zvýšila hodnota pH dešťových srážek (Obrázek 1). V r. 2012 byla průměrná hodnota pH srážek na atmosférických stanicích programu UN ECE ICP 5,4.

Lze očekávat, že nejvážnější poškození budou vzhledem ke své obecně vyšší kyselosti způsobovat srážky v podobě kyselé rosy nebo mlhy, zkoušku ADF lze však použít i k napodobení účinku prachů a aerosolů obsahujících kyseliny. Kyselina sírová se v obvyklých podmínkách venkovního prostředí neodpařuje, takže v nepřítomnosti deště se její koncentrace může u kyselých srážek usazených na povrchu předmětu zvýšit při intenzivním působení slunečního světla až na 50 % až 60 %. K destruktivním účinkům přispívá i synergický efekt mezi kyselými srážkami a slunečním UV zářením. Podstatnou roli hraje i orientace vzorků. Doporučuje se svislá poloha vzorků, aby koagulací kapiček nevznikaly příliš rozsáhlé poškozené oblasti a aby výsledky byly stejnoměrnější.

ČSN EN ISO 11890-2 (67 3029) Nátěrové hmoty – Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) – Část 2: Metoda plynové chromatografie je revizí dřívějšího vydání. Tato část se používá přednostně v případech, kdy očekávaný obsah VOC je větší než 0,1 % (hmot.) a menší než přibližně 15 % (hmot.). Jestliže je očekávaný obsah VOC větší než přibližně 15 % (hmot.), lze použít jednodušší metodu uvedenou v ISO 11890-1 (diferenční metodu).

Oznámením ve Věstníku ÚNMZ byly převzaty dvě evropské normy z oblasti katodické ochrany. Výsledkem jsou ČSN EN 12496 (03 8334) Galvanické anody pro katodickou ochranu v mořské vodě a solných mokřinách a ČSN EN 16299 (03 8378) Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových skladovacích nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy.

Za celý rok 2013 bylo ve sledovaném oboru vydáno celkem 34 českých technických norem, z toho 22 převzalo evropské nebo mezinárodní normy překladem, 1 převzetím originálu a 11 oznámením ve Věstníku ÚNMZ. Nejde tedy o nijak malý počet a intenzita prací v příslušných technických komisích ISO a CEN dává tušit, že i v budoucnu bude v tomto seriálu o čem psát.

Informace o vydání nových ČSN jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz). Podrobnější informace o jednotlivých normách z oboru koroze a ochrany proti korozi mohou případní zájemci získat v Centru technické normalizace SVÚOM, s.r.o. (www.svuom.cz), popř. u zpracovatele příslušné normy.

Pavel Dušek 

Obr. 1 - Zvyšování pH srážek v Evropě při snížení SO2 (EMEP pozaďové stanice)