Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

K životnému jubileu profesora Kocicha

Prof. Ing. Jaroslav Kocich, CSc., významný vedec v odbore korózia a ochrana kovov, v apríli tohoto roku oslávil významné životné jubileum 85 rokov.

Rodák z Frýdku-Místku po maturite na ostravskej Vyššej priemyselnej škole strojníckej a ročnej konštruktérskej praxi vo Vítkovických železiarňach sa zapisuje na Hutnícku fakultu Vysokej školy banskej v Ostrave. Po jej úspešnom ukončení roku 1953 nastupuje ako asistent na Hutnícku fakultu novozaloženej Vysokej školy technickej v Košiciach. Ako 32 ročný sa habilituje na docenta, v 42 rokoch sa stáva mimoriadnym a v 49 rokoch riadnym profesorom v odbore korózia kovov. Svoje organizačné a riadiace schopnosti osvedčuje ako zástupca vedúceho katedry náuky o kovoch, prodekan a v rokoch 1962-1966 a 1973-1982 ako dekan fakulty. Od 1953 je jeho život spojený s Hutníckou fakultou vtedy založenej Vysokej školy technickej, dnes Technickej univerzity v Košiciach, kde na Katedre náuky o materiáloch pôsobí dodnes ako emeritný profesor.

Mladý asistent sa stáva zakladateľom výučby a výskumu v oblasti korózie na Hutníckej fakulte. Už vo svojej kandidátskej práci sa venuje problematike koróznej únavy materiálov vrtných tyčí. Do výskumu koróznej únavy, neskôr problematiky ocelí typu Corten a ďalších aktuálnych tém, priťahuje mladších spolupracovníkov z pracoviska i praxe. Vytvára košickú vedeckú školu korózie a vychováva v nej 15 kandidátov vied. Je riešiteľom a zodpovedným riešiteľom radu vedeckovýskumných úloh, z ktorých mnohé sú riešené v medzinárodnej spolupráci. Z výsledkov svojej bohatej vedeckej činnosti píše viac ako 250 pôvodných vedeckých prác, publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a prezentovaných na domácich a zahraničných konferenciách. Stal sa vyhľadávaným expertom pre riešenie materiálových problémov v oblasti plynárenstva, energetiky, hutníctva, chemického priemyslu a strojárstva.

Pedagogické pôsobenie jubilanta sa neobmedzuje len na fakulty košickej techniky, opakovane prednáša v Nemecku na Bergakademii vo Freibergu. Koróznu gramotnosť pomáha šíriť svojou činnosťou vo vedecko-technických spoločnostiach. Dodnes sa aktívne zaujíma o dianie v odbore a ako bývalý dlhoročný prezident mezinárodných konferencií Korózia úložných zariadení a Korózia v energetike sa stále podieľa na ich organizáciu.

Koróznická obec pozná profesora Kocicha nielen ako významného vedca a náročného spolupracovníka, ale aj ako človeka so zmyslom pre láskavý humor, príjemného spoločníka a zanieteného filatelistu. Rád by som mu pri príležitosti životného jubilea zaželal v mene jeho žiakov a spolupracovníkov, Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy i v mene svojom, pevné zdravie, nezmenený elán do práce, ako aj veľa úspechov a potešenia pri staršom a novšom koníčku – filatelii a genealógii. 

Doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc. Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach 

Obr. 1 - Prof. Ing. Jaroslav Kocich, CSc.

Životní jubileum - doc. Ing. Jarmila ŠEVČÍKOVÁ, CSc.

Jarmila Ševčíková pôsobila na Technickej univerzite v Košiciach, Hutníckej fakulte, Katedre náuky o materiáloch od r. 1973 do roku 2010, od r. 1997 ako docent. Doc. Ševčíková sa doteraz považuje s prof. Kocichom za jednu z najväčších odborníčok na atmosférickú koróziu. Na téme súvisiacej s ochrannou účinnosťou koróznych splodín nízkolegovaných ocelí so zvýšenou odolnosťou voči atmosférickej korózii vychovala viacero diplomantov a doktorandov, ktorí ostali verní korózii a profesne ich podporovala a nasmerovala. Meno si vybudovala aj u priemyselnej sféry, pre ktorú riešila korózne havárie, procesné postupy čoho výsledkom sú desiatky expertíz.

*Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:*

Ing.:          Hutnícka fakulta, odbor náuka o kovoch, tvárnenie kovov a zlievarenstvo, 1968

CSc.:         Kandidát technických vied, HF VŠT, 1983

                 samostatný vedecký pracovník, SAV 1990

doc.:         docent, HF TU, 1997

*Oblasti pedagogického pôsobenia:*

Korózia a ochrana kovov,

Povrchové inžinierstvo,

Aplikovaná fyzikálna metalurgia,

Vlastnosti a spoľahlivosť materiálov.

*Oblasti vedeckého pôsobenia:*

Korózia a protikorózna ochrana kovov,

špecifické formy korózneho poškodzovania kovov,

atmosférická korózia

*Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:*

VŠ učebnice a skriptá: 2,

pôvodné vedecké publikácie: 173,

z toho       v domácich časopisoch:         37

                 v zahraničných časopisoch:    10

                 v zborníkoch z dom. konf.:    78

                 v zborníkoch zo zahr. konf.:  48

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity

zodpovedná riešiteľka:    4 úloh VEGA MŠ SR a SAV

viac ako 20 úloh v rámci HČ

riešiteľka:   2 úloh VEGA SR MŠ a SAV, 3 úloh ŠPZV

4 rezortných výskumných úloh

Pevné zdravie a  nezmenený elán do práce v ďalších rokoch želajú kolegovia z Technickej University v Košiciach.

M.Sc. Maroš Halama PhD.

Obr.1 - doc. Ing. Jarmila Ševčíková, CSc.

Informace o konferencích

Kompozity na bio bázi na veletrhu COMPOSITES EUROPE 2015

Po devíti úspěšných ročnících se veletrh COMPOSITES EUROPE pevně etabloval jako přední německý veletrh pro vláknem vyztužené materiály. COMPOSITES EUROPE střídá své místo konání každý rok mezi Stuttgartem a Düsseldorfem. Ve dnech 22. – 24. září 2015 se vrací do Stuttgartu a očekává více než 440 vystavovatelů a přes 11000 návštěvníků.

Ať už jsou to přístrojové desky, dveřní výplně automobilu nebo vozíky pro letušky - dřevo a přírodní vlákna, jako je bavlna, lněné vlákno, konopí nebo juta získávají stále na významu jako bio-báze kompozitů, v neposlední řadě díky jejich přínosu pro životní prostředí.  Ve spolupráci s organizací nova-Institut  bude letos 20 vystavovatelů na veletrhu prezentovat, jak důležité jsou kompozity na bio bázi pro výrobu lehkých konstrukcí.

Blížící se boom těchto inovativních materiálů se také odrazil na COMPOSITES EUROPE 2014, který zaznamenal nové rekordy díky významně vyšší návštěvnosti. Ve dnech od 7. do 9. října se na výstavišti představilo 419 vystavovatelů z 27 zemí více než 10.000 návštěvníků. Přední výrobci a zpracovatelé kompozitů, výrobci zařízení a výzkumné ústavy prezentovali inovace v technologiích i službách na již devátém ročníku. Hlavní témata veletrhu, přednáškového programu a souběžné AVK konference se soustředila na optimalizaci výrobních procesů.

Veletrh je zaměřen na cílové skupiny návštěvníků, jako jsou designéři, inženýři, technici a dodavatelé z nejdůležitějších aplikačních odvětví automobilového průmyslu, letectví, dopravy (železnice, autobusy, hromadná doprava), větrné energie, stavebnictví a loďařství.

Mezi hlavní výstavní oblasti patří: suroviny (pryskyřice, vlákna, termoplasty, přísady), polotovary, meziprodukty a hotové výrobky, technologie zpracování, stroje, zařízení a služby.

COMPOSITES EUROPE je pořádán společností Reed Exhibitions ve spolupráci s Evropskou asociací průmyslu EuCIA, AVK, VDMA Forum Composite Technology a odborným časopisem Reinforced Plastics. Pro další informace kontaktujte oficiální zastoupení veletrhu v České Republice firmu  Naveletrh s.r.o. na info@naveletrh.cz.

Obr. 1 - Výstavní hala

Obr. 2 - Výstavní hala

The International Students Day of Metallurgy 2015

Letošní již 22. ročník Mezinárodních studentských dnů metalurgie (ISDM) se konal 7. – 9. 5. 2015 v Cáchách, kam se pod záštitou RWTH Aachen University vrátil po pěti letech. Kromě toho, že jsou Cáchy sídlem významné technické univerzity, je toto západoněmecké město ležící na hranicích s Belgií známé svou bohatou historií s množstvím středověkých i moderních památek. Přirozenou dominantou města (minimálně co do historického významu) je katedrála Panny Marie, která je neodmyslitelně spjata s Karlem Velikým, prvním středověkým římským císařem, který zde nechal zbudovat osmibokou kapli Panny Marie (nyní tvoří střed katedrály) a který zde byl také v roce 814 pohřben. Po právu je proto katedrála v Cáchách, která má mimo jiné své významné místo význam v českých dějinách, neboť zde byli Karel IV. a Václav IV. korunováni římskými králi, součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Konference ISDM se letos zúčastnilo přes 180 studentů z 12 univerzit z Německa, Rakouska, Polska a České republiky. Program přednášek zahrnoval přibližně 30 příspěvků z širokého spektra oborů věnujících se především metalurgii a technologické zpracování kovových materiálů, zastoupena byla však také témata koroze kovových materiálů a technologie restaurování historických kovových materiálů. Menší důraz kladený na přednáškovou část programu se projevil především v nižší účasti na jednotlivých prezentacích. Na druhou stranu, uvolněnější podoba celé konference umožňuje studentům získat první cenné zkušenosti s prezentováním svých výsledků na zahraniční konferenci. Nedílnou součástí Mezinárodních studentských dnů metalurgie jsou exkurze do průmyslových zařízení v okolí, zaměřujících se například na metalurgii a zpracování olověných slitin včetně recyklace olova z akumulátorů (BERZELIUS METALL), zpracování mědi a měděných slitin (Aurubis AG), hliníku (Hydro Auluminium) nebo výrobu a zpracování moderních plochých skel nejen pro automobilový průmysl (Saint-Gobain). V rámci Contact Fair probíhalo po celou dobu přednáškového programu prezentace sponzorů (bez nichž by nebylo možné toto každoroční setkání studentů metalurgie a příbuzných oborů uskutečnit; letos pořadatelé zajistili 17 sponzorských firem), kde měli účastníci možnost získat nové kontakty a zjistit, jaké jsou možnosti uplatnění či zajistit si už při studiu zisk praktických zkušeností formou praxe nebo stáže v některé z prezentovaných firem.

Jak už je dobrým zvykem, výraznou složkou konference byl společenský program, soustředěný do uvítacího večera první den a galavečera druhý den. Uvítání a oficiální zahájení konference s představením pořadatelů a hlavních sponzorů proběhlo v univerzitní AachenMünchener Halle. Zájemci také mohli v průběhu večera navštívit tzv. Fraternity house spolku KDStV Franconia Aachen, sdružujícího některé studenty RWTH Aachen. S takovýmto druhem spolků nebo bratrství (jejichž trvání sahá často hluboko do historie), sponzorovaných úspěšnými absolventy, se u nás setkat nelze, proto byla návštěva zajímavou zkušeností. Páteční slavnostní galavečer s bohatým občerstvením se konal v Bussines Lounge zrekonstruovaného stadionu Tivoli Aachen. Večer byl zahájen projevem organizátorů letošní a představením příštích pořadatelů konference ISDM, která se tentokrát bude konat v Ostravě. Zástupcům z ostravské VŠB-TU byla předána putovní soška svaté Barbory, patronky havířů, která je tradičně předávána organizátorům budoucího ročníku. V průběhu večera zástupci jednotlivých účastnických univerzit předali jako poděkování dary organizačnímu týmu z RWTH Aachen.

Konference ISDM 2015, která se přeci jen více soustředí na setkávání a poznávání jak nových lidí v rámci oboru, tak mezi účastníky a zástupci sponzorů, byla celkově co do organizace zdařilá, za což patří pořadatelskému týmu poděkování a uznání.

Jan Švadlena

Obr. 1 - Konferenční sál

Plenární zasedání ISO/TC 156 Corrosion of Metals and Alloys.

Ve dnech 12. – 15.5.2015 se v Londýně konalo Plenární zasedání ISO/TC 156 Corrosion of Metals and Alloys. ISO/TC 156 tvoří pracovní skupiny:

WG1 Terminology

WG2 Environmentally assisted cracking

WG4 Atmospheric corrosion testing and classification of atmospheres

WG5 Intergranual corrosion

WG6 General principles of testing and data interpretation

WG7 Accelered corrosion tests

WG9 Corrosion testing of materials for power generation

WG10 Cathodic protection of buried and immersed metallic structures

WG11 Electrochemical test methods

WG12 Corrosion, scale and fouling inhibitors

WG13 High temperature corrosion

WG14 Tribo-corrosion

Pořádající organizací byl British Standardisation Institute (BSI). Českou republiku (ÚNMZ) zastupovala Ing. K. Kreislová, Ph.D., která je vedoucím (convenor) pracovní skupiny WG4. Dále se jednání pracovní skupiny WG10 zúčastnil Ing. J. Thomayer, (NET4GAS) Jednání této skupiny trvalo celé 3 dny.

V rámci jednání jednotlivých pracovních skupin byly projednány stávající a nově připravované technické normy. Velký zájem (24 účastníků) a diskuze probíhala ohledně revize ISO 9227. V rámci zasedání WG 10 byly projednávány připomínky k finálnímu návrhu ISODIS 15257. Dalším tématem byl případná nová ISO norma týkající se testů a zkoušek Ti/MMO anod. Jedním z projednávaných návrhů je vytvoření nové pracovní skupiny, která by se věnovala i jiným korozním zkouškám, např. výztuže v betonu.  

Příští zasedání ISO/TC 156 se bude konat ve dnech 7. – 10.6.2016 v Praze (ÚNMZ). Pro české odborníky to je dobrá příležitost zúčastnit se jednání jednotlivých pracovních skupin. V případě zájmu českých odborníků je možné je jmenovat jako národního odborníka na jednotlivá zasedání nebo na konkrétní projednávanou normu.  

Informace o aktuálních projektech technické normalizace v této technické komisi, ale i dalších technických komisích zaměřených na technické normy v oboru koroze a protikorozní ochrana poskytne Ing. Kreislová, Ph.D. (kreislova@svuom.cz), RNDr. Dušek (dusek@svuom.cz) nebo Ing. Žiaková (ziakova@unmz.cz).

Kateřina Kreislová

Obr. 1 - Místo konání akce